UK Area Dialing Code 02350

02350

Where is area code 02350 in uk?

Southampton 50

Portsmouth 50

Information About Area Code 02350

Area Code 02350
Covered Area

Southampton 50

Portsmouth 50

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2350 xxxxxx
Australia 0011 44 2350 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2350 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2350 xxxxxx
Cuba 119 44 2350 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2350 xxxxxx
Local Number Format 02350 xxxxxx

FAQ: 02350

Q: Where is telephone area code 02350 located?

A: The dialing area code 02350 is belongs to Southampton 50, Portsmouth 50, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02350?

A: At first, dial aread code which is 02350 and the add rest of the numbers. Example: 02350 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02350?

A: To make an international call with area code 02350, dial country code which is +44 or 0044, area code 2350 and rest of the numbers. Example: +44 2350 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02350 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2350 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2350 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02350 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2350 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2350 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02350 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2350 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2350 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02350 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2350 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2350 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02350 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2350 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2350 xxxxxx

02350 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02350 from 02350 00xxxx to 02350 99xxxx.

02350 00xxxx 02350 01xxxx 02350 02xxxx 02350 03xxxx 02350 04xxxx 02350 05xxxx 02350 06xxxx 02350 07xxxx 02350 08xxxx 02350 09xxxx 02350 10xxxx 02350 11xxxx 02350 12xxxx 02350 13xxxx 02350 14xxxx 02350 15xxxx 02350 16xxxx 02350 17xxxx 02350 18xxxx 02350 19xxxx 02350 20xxxx 02350 21xxxx 02350 22xxxx 02350 23xxxx 02350 24xxxx 02350 25xxxx 02350 26xxxx 02350 27xxxx 02350 28xxxx 02350 29xxxx 02350 30xxxx 02350 31xxxx 02350 32xxxx 02350 33xxxx 02350 34xxxx 02350 35xxxx 02350 36xxxx 02350 37xxxx 02350 38xxxx 02350 39xxxx 02350 40xxxx 02350 41xxxx 02350 42xxxx 02350 43xxxx 02350 44xxxx 02350 45xxxx 02350 46xxxx 02350 47xxxx 02350 48xxxx 02350 49xxxx 02350 50xxxx 02350 51xxxx 02350 52xxxx 02350 53xxxx 02350 54xxxx 02350 55xxxx 02350 56xxxx 02350 57xxxx 02350 58xxxx 02350 59xxxx 02350 60xxxx 02350 61xxxx 02350 62xxxx 02350 63xxxx 02350 64xxxx 02350 65xxxx 02350 66xxxx 02350 67xxxx 02350 68xxxx 02350 69xxxx 02350 70xxxx 02350 71xxxx 02350 72xxxx 02350 73xxxx 02350 74xxxx 02350 75xxxx 02350 76xxxx 02350 77xxxx 02350 78xxxx 02350 79xxxx 02350 80xxxx 02350 81xxxx 02350 82xxxx 02350 83xxxx 02350 84xxxx 02350 85xxxx 02350 86xxxx 02350 87xxxx 02350 88xxxx 02350 89xxxx 02350 90xxxx 02350 91xxxx 02350 92xxxx 02350 93xxxx 02350 94xxxx 02350 95xxxx 02350 96xxxx 02350 97xxxx 02350 98xxxx 02350 99xxxx