UK Area Dialing Code 02351

02351

Where is area code 02351 in uk?

Southampton 51

Portsmouth 51

Information About Area Code 02351

Area Code 02351
Covered Area

Southampton 51

Portsmouth 51

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2351 xxxxxx
Australia 0011 44 2351 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2351 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2351 xxxxxx
Cuba 119 44 2351 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2351 xxxxxx
Local Number Format 02351 xxxxxx

FAQ: 02351

Q: Where is telephone area code 02351 located?

A: The dialing area code 02351 is belongs to Southampton 51, Portsmouth 51, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02351?

A: At first, dial aread code which is 02351 and the add rest of the numbers. Example: 02351 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02351?

A: To make an international call with area code 02351, dial country code which is +44 or 0044, area code 2351 and rest of the numbers. Example: +44 2351 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02351 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2351 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2351 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02351 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2351 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2351 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02351 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2351 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2351 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02351 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2351 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2351 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02351 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2351 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2351 xxxxxx

02351 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02351 from 02351 00xxxx to 02351 99xxxx.

02351 00xxxx 02351 01xxxx 02351 02xxxx 02351 03xxxx 02351 04xxxx 02351 05xxxx 02351 06xxxx 02351 07xxxx 02351 08xxxx 02351 09xxxx 02351 10xxxx 02351 11xxxx 02351 12xxxx 02351 13xxxx 02351 14xxxx 02351 15xxxx 02351 16xxxx 02351 17xxxx 02351 18xxxx 02351 19xxxx 02351 20xxxx 02351 21xxxx 02351 22xxxx 02351 23xxxx 02351 24xxxx 02351 25xxxx 02351 26xxxx 02351 27xxxx 02351 28xxxx 02351 29xxxx 02351 30xxxx 02351 31xxxx 02351 32xxxx 02351 33xxxx 02351 34xxxx 02351 35xxxx 02351 36xxxx 02351 37xxxx 02351 38xxxx 02351 39xxxx 02351 40xxxx 02351 41xxxx 02351 42xxxx 02351 43xxxx 02351 44xxxx 02351 45xxxx 02351 46xxxx 02351 47xxxx 02351 48xxxx 02351 49xxxx 02351 50xxxx 02351 51xxxx 02351 52xxxx 02351 53xxxx 02351 54xxxx 02351 55xxxx 02351 56xxxx 02351 57xxxx 02351 58xxxx 02351 59xxxx 02351 60xxxx 02351 61xxxx 02351 62xxxx 02351 63xxxx 02351 64xxxx 02351 65xxxx 02351 66xxxx 02351 67xxxx 02351 68xxxx 02351 69xxxx 02351 70xxxx 02351 71xxxx 02351 72xxxx 02351 73xxxx 02351 74xxxx 02351 75xxxx 02351 76xxxx 02351 77xxxx 02351 78xxxx 02351 79xxxx 02351 80xxxx 02351 81xxxx 02351 82xxxx 02351 83xxxx 02351 84xxxx 02351 85xxxx 02351 86xxxx 02351 87xxxx 02351 88xxxx 02351 89xxxx 02351 90xxxx 02351 91xxxx 02351 92xxxx 02351 93xxxx 02351 94xxxx 02351 95xxxx 02351 96xxxx 02351 97xxxx 02351 98xxxx 02351 99xxxx