UK Area Dialing Code 02352

02352

Where is area code 02352 in uk?

Southampton 52

Portsmouth 52

Information About Area Code 02352

Area Code 02352
Covered Area

Southampton 52

Portsmouth 52

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2352 xxxxxx
Australia 0011 44 2352 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2352 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2352 xxxxxx
Cuba 119 44 2352 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2352 xxxxxx
Local Number Format 02352 xxxxxx

FAQ: 02352

Q: Where is telephone area code 02352 located?

A: The dialing area code 02352 is belongs to Southampton 52, Portsmouth 52, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02352?

A: At first, dial aread code which is 02352 and the add rest of the numbers. Example: 02352 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02352?

A: To make an international call with area code 02352, dial country code which is +44 or 0044, area code 2352 and rest of the numbers. Example: +44 2352 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02352 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2352 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2352 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02352 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2352 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2352 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02352 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2352 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2352 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02352 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2352 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2352 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02352 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2352 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2352 xxxxxx

02352 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02352 from 02352 00xxxx to 02352 99xxxx.

02352 00xxxx 02352 01xxxx 02352 02xxxx 02352 03xxxx 02352 04xxxx 02352 05xxxx 02352 06xxxx 02352 07xxxx 02352 08xxxx 02352 09xxxx 02352 10xxxx 02352 11xxxx 02352 12xxxx 02352 13xxxx 02352 14xxxx 02352 15xxxx 02352 16xxxx 02352 17xxxx 02352 18xxxx 02352 19xxxx 02352 20xxxx 02352 21xxxx 02352 22xxxx 02352 23xxxx 02352 24xxxx 02352 25xxxx 02352 26xxxx 02352 27xxxx 02352 28xxxx 02352 29xxxx 02352 30xxxx 02352 31xxxx 02352 32xxxx 02352 33xxxx 02352 34xxxx 02352 35xxxx 02352 36xxxx 02352 37xxxx 02352 38xxxx 02352 39xxxx 02352 40xxxx 02352 41xxxx 02352 42xxxx 02352 43xxxx 02352 44xxxx 02352 45xxxx 02352 46xxxx 02352 47xxxx 02352 48xxxx 02352 49xxxx 02352 50xxxx 02352 51xxxx 02352 52xxxx 02352 53xxxx 02352 54xxxx 02352 55xxxx 02352 56xxxx 02352 57xxxx 02352 58xxxx 02352 59xxxx 02352 60xxxx 02352 61xxxx 02352 62xxxx 02352 63xxxx 02352 64xxxx 02352 65xxxx 02352 66xxxx 02352 67xxxx 02352 68xxxx 02352 69xxxx 02352 70xxxx 02352 71xxxx 02352 72xxxx 02352 73xxxx 02352 74xxxx 02352 75xxxx 02352 76xxxx 02352 77xxxx 02352 78xxxx 02352 79xxxx 02352 80xxxx 02352 81xxxx 02352 82xxxx 02352 83xxxx 02352 84xxxx 02352 85xxxx 02352 86xxxx 02352 87xxxx 02352 88xxxx 02352 89xxxx 02352 90xxxx 02352 91xxxx 02352 92xxxx 02352 93xxxx 02352 94xxxx 02352 95xxxx 02352 96xxxx 02352 97xxxx 02352 98xxxx 02352 99xxxx