UK Area Dialing Code 02353

02353

Where is area code 02353 in uk?

Southampton 53

Portsmouth 53

Information About Area Code 02353

Area Code 02353
Covered Area

Southampton 53

Portsmouth 53

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2353 xxxxxx
Australia 0011 44 2353 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2353 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2353 xxxxxx
Cuba 119 44 2353 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2353 xxxxxx
Local Number Format 02353 xxxxxx

FAQ: 02353

Q: Where is telephone area code 02353 located?

A: The dialing area code 02353 is belongs to Southampton 53, Portsmouth 53, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02353?

A: At first, dial aread code which is 02353 and the add rest of the numbers. Example: 02353 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02353?

A: To make an international call with area code 02353, dial country code which is +44 or 0044, area code 2353 and rest of the numbers. Example: +44 2353 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02353 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2353 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2353 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02353 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2353 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2353 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02353 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2353 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2353 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02353 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2353 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2353 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02353 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2353 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2353 xxxxxx

02353 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02353 from 02353 00xxxx to 02353 99xxxx.

02353 00xxxx 02353 01xxxx 02353 02xxxx 02353 03xxxx 02353 04xxxx 02353 05xxxx 02353 06xxxx 02353 07xxxx 02353 08xxxx 02353 09xxxx 02353 10xxxx 02353 11xxxx 02353 12xxxx 02353 13xxxx 02353 14xxxx 02353 15xxxx 02353 16xxxx 02353 17xxxx 02353 18xxxx 02353 19xxxx 02353 20xxxx 02353 21xxxx 02353 22xxxx 02353 23xxxx 02353 24xxxx 02353 25xxxx 02353 26xxxx 02353 27xxxx 02353 28xxxx 02353 29xxxx 02353 30xxxx 02353 31xxxx 02353 32xxxx 02353 33xxxx 02353 34xxxx 02353 35xxxx 02353 36xxxx 02353 37xxxx 02353 38xxxx 02353 39xxxx 02353 40xxxx 02353 41xxxx 02353 42xxxx 02353 43xxxx 02353 44xxxx 02353 45xxxx 02353 46xxxx 02353 47xxxx 02353 48xxxx 02353 49xxxx 02353 50xxxx 02353 51xxxx 02353 52xxxx 02353 53xxxx 02353 54xxxx 02353 55xxxx 02353 56xxxx 02353 57xxxx 02353 58xxxx 02353 59xxxx 02353 60xxxx 02353 61xxxx 02353 62xxxx 02353 63xxxx 02353 64xxxx 02353 65xxxx 02353 66xxxx 02353 67xxxx 02353 68xxxx 02353 69xxxx 02353 70xxxx 02353 71xxxx 02353 72xxxx 02353 73xxxx 02353 74xxxx 02353 75xxxx 02353 76xxxx 02353 77xxxx 02353 78xxxx 02353 79xxxx 02353 80xxxx 02353 81xxxx 02353 82xxxx 02353 83xxxx 02353 84xxxx 02353 85xxxx 02353 86xxxx 02353 87xxxx 02353 88xxxx 02353 89xxxx 02353 90xxxx 02353 91xxxx 02353 92xxxx 02353 93xxxx 02353 94xxxx 02353 95xxxx 02353 96xxxx 02353 97xxxx 02353 98xxxx 02353 99xxxx