UK Area Dialing Code 02354

02354

Where is area code 02354 in uk?

Southampton 54

Portsmouth 54

Information About Area Code 02354

Area Code 02354
Covered Area

Southampton 54

Portsmouth 54

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2354 xxxxxx
Australia 0011 44 2354 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2354 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2354 xxxxxx
Cuba 119 44 2354 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2354 xxxxxx
Local Number Format 02354 xxxxxx

FAQ: 02354

Q: Where is telephone area code 02354 located?

A: The dialing area code 02354 is belongs to Southampton 54, Portsmouth 54, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02354?

A: At first, dial aread code which is 02354 and the add rest of the numbers. Example: 02354 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02354?

A: To make an international call with area code 02354, dial country code which is +44 or 0044, area code 2354 and rest of the numbers. Example: +44 2354 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02354 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2354 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2354 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02354 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2354 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2354 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02354 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2354 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2354 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02354 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2354 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2354 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02354 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2354 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2354 xxxxxx

02354 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02354 from 02354 00xxxx to 02354 99xxxx.

02354 00xxxx 02354 01xxxx 02354 02xxxx 02354 03xxxx 02354 04xxxx 02354 05xxxx 02354 06xxxx 02354 07xxxx 02354 08xxxx 02354 09xxxx 02354 10xxxx 02354 11xxxx 02354 12xxxx 02354 13xxxx 02354 14xxxx 02354 15xxxx 02354 16xxxx 02354 17xxxx 02354 18xxxx 02354 19xxxx 02354 20xxxx 02354 21xxxx 02354 22xxxx 02354 23xxxx 02354 24xxxx 02354 25xxxx 02354 26xxxx 02354 27xxxx 02354 28xxxx 02354 29xxxx 02354 30xxxx 02354 31xxxx 02354 32xxxx 02354 33xxxx 02354 34xxxx 02354 35xxxx 02354 36xxxx 02354 37xxxx 02354 38xxxx 02354 39xxxx 02354 40xxxx 02354 41xxxx 02354 42xxxx 02354 43xxxx 02354 44xxxx 02354 45xxxx 02354 46xxxx 02354 47xxxx 02354 48xxxx 02354 49xxxx 02354 50xxxx 02354 51xxxx 02354 52xxxx 02354 53xxxx 02354 54xxxx 02354 55xxxx 02354 56xxxx 02354 57xxxx 02354 58xxxx 02354 59xxxx 02354 60xxxx 02354 61xxxx 02354 62xxxx 02354 63xxxx 02354 64xxxx 02354 65xxxx 02354 66xxxx 02354 67xxxx 02354 68xxxx 02354 69xxxx 02354 70xxxx 02354 71xxxx 02354 72xxxx 02354 73xxxx 02354 74xxxx 02354 75xxxx 02354 76xxxx 02354 77xxxx 02354 78xxxx 02354 79xxxx 02354 80xxxx 02354 81xxxx 02354 82xxxx 02354 83xxxx 02354 84xxxx 02354 85xxxx 02354 86xxxx 02354 87xxxx 02354 88xxxx 02354 89xxxx 02354 90xxxx 02354 91xxxx 02354 92xxxx 02354 93xxxx 02354 94xxxx 02354 95xxxx 02354 96xxxx 02354 97xxxx 02354 98xxxx 02354 99xxxx