UK Area Dialing Code 02355

02355

Where is area code 02355 in uk?

Southampton 55

Portsmouth 55

Information About Area Code 02355

Area Code 02355
Covered Area

Southampton 55

Portsmouth 55

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2355 xxxxxx
Australia 0011 44 2355 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2355 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2355 xxxxxx
Cuba 119 44 2355 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2355 xxxxxx
Local Number Format 02355 xxxxxx

FAQ: 02355

Q: Where is telephone area code 02355 located?

A: The dialing area code 02355 is belongs to Southampton 55, Portsmouth 55, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02355?

A: At first, dial aread code which is 02355 and the add rest of the numbers. Example: 02355 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02355?

A: To make an international call with area code 02355, dial country code which is +44 or 0044, area code 2355 and rest of the numbers. Example: +44 2355 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02355 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2355 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2355 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02355 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2355 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2355 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02355 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2355 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2355 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02355 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2355 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2355 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02355 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2355 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2355 xxxxxx

02355 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02355 from 02355 00xxxx to 02355 99xxxx.

02355 00xxxx 02355 01xxxx 02355 02xxxx 02355 03xxxx 02355 04xxxx 02355 05xxxx 02355 06xxxx 02355 07xxxx 02355 08xxxx 02355 09xxxx 02355 10xxxx 02355 11xxxx 02355 12xxxx 02355 13xxxx 02355 14xxxx 02355 15xxxx 02355 16xxxx 02355 17xxxx 02355 18xxxx 02355 19xxxx 02355 20xxxx 02355 21xxxx 02355 22xxxx 02355 23xxxx 02355 24xxxx 02355 25xxxx 02355 26xxxx 02355 27xxxx 02355 28xxxx 02355 29xxxx 02355 30xxxx 02355 31xxxx 02355 32xxxx 02355 33xxxx 02355 34xxxx 02355 35xxxx 02355 36xxxx 02355 37xxxx 02355 38xxxx 02355 39xxxx 02355 40xxxx 02355 41xxxx 02355 42xxxx 02355 43xxxx 02355 44xxxx 02355 45xxxx 02355 46xxxx 02355 47xxxx 02355 48xxxx 02355 49xxxx 02355 50xxxx 02355 51xxxx 02355 52xxxx 02355 53xxxx 02355 54xxxx 02355 55xxxx 02355 56xxxx 02355 57xxxx 02355 58xxxx 02355 59xxxx 02355 60xxxx 02355 61xxxx 02355 62xxxx 02355 63xxxx 02355 64xxxx 02355 65xxxx 02355 66xxxx 02355 67xxxx 02355 68xxxx 02355 69xxxx 02355 70xxxx 02355 71xxxx 02355 72xxxx 02355 73xxxx 02355 74xxxx 02355 75xxxx 02355 76xxxx 02355 77xxxx 02355 78xxxx 02355 79xxxx 02355 80xxxx 02355 81xxxx 02355 82xxxx 02355 83xxxx 02355 84xxxx 02355 85xxxx 02355 86xxxx 02355 87xxxx 02355 88xxxx 02355 89xxxx 02355 90xxxx 02355 91xxxx 02355 92xxxx 02355 93xxxx 02355 94xxxx 02355 95xxxx 02355 96xxxx 02355 97xxxx 02355 98xxxx 02355 99xxxx