UK Area Dialing Code 02356

02356

Where is area code 02356 in uk?

Southampton 56

Portsmouth 56

Information About Area Code 02356

Area Code 02356
Covered Area

Southampton 56

Portsmouth 56

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2356 xxxxxx
Australia 0011 44 2356 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2356 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2356 xxxxxx
Cuba 119 44 2356 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2356 xxxxxx
Local Number Format 02356 xxxxxx

FAQ: 02356

Q: Where is telephone area code 02356 located?

A: The dialing area code 02356 is belongs to Southampton 56, Portsmouth 56, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02356?

A: At first, dial aread code which is 02356 and the add rest of the numbers. Example: 02356 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02356?

A: To make an international call with area code 02356, dial country code which is +44 or 0044, area code 2356 and rest of the numbers. Example: +44 2356 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02356 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2356 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2356 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02356 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2356 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2356 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02356 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2356 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2356 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02356 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2356 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2356 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02356 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2356 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2356 xxxxxx

02356 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02356 from 02356 00xxxx to 02356 99xxxx.

02356 00xxxx 02356 01xxxx 02356 02xxxx 02356 03xxxx 02356 04xxxx 02356 05xxxx 02356 06xxxx 02356 07xxxx 02356 08xxxx 02356 09xxxx 02356 10xxxx 02356 11xxxx 02356 12xxxx 02356 13xxxx 02356 14xxxx 02356 15xxxx 02356 16xxxx 02356 17xxxx 02356 18xxxx 02356 19xxxx 02356 20xxxx 02356 21xxxx 02356 22xxxx 02356 23xxxx 02356 24xxxx 02356 25xxxx 02356 26xxxx 02356 27xxxx 02356 28xxxx 02356 29xxxx 02356 30xxxx 02356 31xxxx 02356 32xxxx 02356 33xxxx 02356 34xxxx 02356 35xxxx 02356 36xxxx 02356 37xxxx 02356 38xxxx 02356 39xxxx 02356 40xxxx 02356 41xxxx 02356 42xxxx 02356 43xxxx 02356 44xxxx 02356 45xxxx 02356 46xxxx 02356 47xxxx 02356 48xxxx 02356 49xxxx 02356 50xxxx 02356 51xxxx 02356 52xxxx 02356 53xxxx 02356 54xxxx 02356 55xxxx 02356 56xxxx 02356 57xxxx 02356 58xxxx 02356 59xxxx 02356 60xxxx 02356 61xxxx 02356 62xxxx 02356 63xxxx 02356 64xxxx 02356 65xxxx 02356 66xxxx 02356 67xxxx 02356 68xxxx 02356 69xxxx 02356 70xxxx 02356 71xxxx 02356 72xxxx 02356 73xxxx 02356 74xxxx 02356 75xxxx 02356 76xxxx 02356 77xxxx 02356 78xxxx 02356 79xxxx 02356 80xxxx 02356 81xxxx 02356 82xxxx 02356 83xxxx 02356 84xxxx 02356 85xxxx 02356 86xxxx 02356 87xxxx 02356 88xxxx 02356 89xxxx 02356 90xxxx 02356 91xxxx 02356 92xxxx 02356 93xxxx 02356 94xxxx 02356 95xxxx 02356 96xxxx 02356 97xxxx 02356 98xxxx 02356 99xxxx