UK Area Dialing Code 02357

02357

Where is area code 02357 in uk?

Southampton 57

Portsmouth 57

Information About Area Code 02357

Area Code 02357
Covered Area

Southampton 57

Portsmouth 57

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2357 xxxxxx
Australia 0011 44 2357 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2357 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2357 xxxxxx
Cuba 119 44 2357 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2357 xxxxxx
Local Number Format 02357 xxxxxx

FAQ: 02357

Q: Where is telephone area code 02357 located?

A: The dialing area code 02357 is belongs to Southampton 57, Portsmouth 57, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02357?

A: At first, dial aread code which is 02357 and the add rest of the numbers. Example: 02357 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02357?

A: To make an international call with area code 02357, dial country code which is +44 or 0044, area code 2357 and rest of the numbers. Example: +44 2357 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02357 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2357 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2357 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02357 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2357 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2357 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02357 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2357 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2357 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02357 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2357 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2357 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02357 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2357 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2357 xxxxxx

02357 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02357 from 02357 00xxxx to 02357 99xxxx.

02357 00xxxx 02357 01xxxx 02357 02xxxx 02357 03xxxx 02357 04xxxx 02357 05xxxx 02357 06xxxx 02357 07xxxx 02357 08xxxx 02357 09xxxx 02357 10xxxx 02357 11xxxx 02357 12xxxx 02357 13xxxx 02357 14xxxx 02357 15xxxx 02357 16xxxx 02357 17xxxx 02357 18xxxx 02357 19xxxx 02357 20xxxx 02357 21xxxx 02357 22xxxx 02357 23xxxx 02357 24xxxx 02357 25xxxx 02357 26xxxx 02357 27xxxx 02357 28xxxx 02357 29xxxx 02357 30xxxx 02357 31xxxx 02357 32xxxx 02357 33xxxx 02357 34xxxx 02357 35xxxx 02357 36xxxx 02357 37xxxx 02357 38xxxx 02357 39xxxx 02357 40xxxx 02357 41xxxx 02357 42xxxx 02357 43xxxx 02357 44xxxx 02357 45xxxx 02357 46xxxx 02357 47xxxx 02357 48xxxx 02357 49xxxx 02357 50xxxx 02357 51xxxx 02357 52xxxx 02357 53xxxx 02357 54xxxx 02357 55xxxx 02357 56xxxx 02357 57xxxx 02357 58xxxx 02357 59xxxx 02357 60xxxx 02357 61xxxx 02357 62xxxx 02357 63xxxx 02357 64xxxx 02357 65xxxx 02357 66xxxx 02357 67xxxx 02357 68xxxx 02357 69xxxx 02357 70xxxx 02357 71xxxx 02357 72xxxx 02357 73xxxx 02357 74xxxx 02357 75xxxx 02357 76xxxx 02357 77xxxx 02357 78xxxx 02357 79xxxx 02357 80xxxx 02357 81xxxx 02357 82xxxx 02357 83xxxx 02357 84xxxx 02357 85xxxx 02357 86xxxx 02357 87xxxx 02357 88xxxx 02357 89xxxx 02357 90xxxx 02357 91xxxx 02357 92xxxx 02357 93xxxx 02357 94xxxx 02357 95xxxx 02357 96xxxx 02357 97xxxx 02357 98xxxx 02357 99xxxx