UK Area Dialing Code 02358

02358

Where is area code 02358 in uk?

Southampton 58

Portsmouth 58

Information About Area Code 02358

Area Code 02358
Covered Area

Southampton 58

Portsmouth 58

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2358 xxxxxx
Australia 0011 44 2358 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2358 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2358 xxxxxx
Cuba 119 44 2358 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2358 xxxxxx
Local Number Format 02358 xxxxxx

FAQ: 02358

Q: Where is telephone area code 02358 located?

A: The dialing area code 02358 is belongs to Southampton 58, Portsmouth 58, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02358?

A: At first, dial aread code which is 02358 and the add rest of the numbers. Example: 02358 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02358?

A: To make an international call with area code 02358, dial country code which is +44 or 0044, area code 2358 and rest of the numbers. Example: +44 2358 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02358 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2358 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2358 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02358 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2358 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2358 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02358 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2358 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2358 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02358 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2358 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2358 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02358 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2358 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2358 xxxxxx

02358 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02358 from 02358 00xxxx to 02358 99xxxx.

02358 00xxxx 02358 01xxxx 02358 02xxxx 02358 03xxxx 02358 04xxxx 02358 05xxxx 02358 06xxxx 02358 07xxxx 02358 08xxxx 02358 09xxxx 02358 10xxxx 02358 11xxxx 02358 12xxxx 02358 13xxxx 02358 14xxxx 02358 15xxxx 02358 16xxxx 02358 17xxxx 02358 18xxxx 02358 19xxxx 02358 20xxxx 02358 21xxxx 02358 22xxxx 02358 23xxxx 02358 24xxxx 02358 25xxxx 02358 26xxxx 02358 27xxxx 02358 28xxxx 02358 29xxxx 02358 30xxxx 02358 31xxxx 02358 32xxxx 02358 33xxxx 02358 34xxxx 02358 35xxxx 02358 36xxxx 02358 37xxxx 02358 38xxxx 02358 39xxxx 02358 40xxxx 02358 41xxxx 02358 42xxxx 02358 43xxxx 02358 44xxxx 02358 45xxxx 02358 46xxxx 02358 47xxxx 02358 48xxxx 02358 49xxxx 02358 50xxxx 02358 51xxxx 02358 52xxxx 02358 53xxxx 02358 54xxxx 02358 55xxxx 02358 56xxxx 02358 57xxxx 02358 58xxxx 02358 59xxxx 02358 60xxxx 02358 61xxxx 02358 62xxxx 02358 63xxxx 02358 64xxxx 02358 65xxxx 02358 66xxxx 02358 67xxxx 02358 68xxxx 02358 69xxxx 02358 70xxxx 02358 71xxxx 02358 72xxxx 02358 73xxxx 02358 74xxxx 02358 75xxxx 02358 76xxxx 02358 77xxxx 02358 78xxxx 02358 79xxxx 02358 80xxxx 02358 81xxxx 02358 82xxxx 02358 83xxxx 02358 84xxxx 02358 85xxxx 02358 86xxxx 02358 87xxxx 02358 88xxxx 02358 89xxxx 02358 90xxxx 02358 91xxxx 02358 92xxxx 02358 93xxxx 02358 94xxxx 02358 95xxxx 02358 96xxxx 02358 97xxxx 02358 98xxxx 02358 99xxxx