UK Area Dialing Code 02359

02359

Where is area code 02359 in uk?

Southampton 59

Portsmouth 59

Information About Area Code 02359

Area Code 02359
Covered Area

Southampton 59

Portsmouth 59

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2359 xxxxxx
Australia 0011 44 2359 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2359 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2359 xxxxxx
Cuba 119 44 2359 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2359 xxxxxx
Local Number Format 02359 xxxxxx

FAQ: 02359

Q: Where is telephone area code 02359 located?

A: The dialing area code 02359 is belongs to Southampton 59, Portsmouth 59, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02359?

A: At first, dial aread code which is 02359 and the add rest of the numbers. Example: 02359 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02359?

A: To make an international call with area code 02359, dial country code which is +44 or 0044, area code 2359 and rest of the numbers. Example: +44 2359 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02359 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2359 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2359 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02359 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2359 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2359 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02359 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2359 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2359 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02359 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2359 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2359 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02359 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2359 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2359 xxxxxx

02359 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02359 from 02359 00xxxx to 02359 99xxxx.

02359 00xxxx 02359 01xxxx 02359 02xxxx 02359 03xxxx 02359 04xxxx 02359 05xxxx 02359 06xxxx 02359 07xxxx 02359 08xxxx 02359 09xxxx 02359 10xxxx 02359 11xxxx 02359 12xxxx 02359 13xxxx 02359 14xxxx 02359 15xxxx 02359 16xxxx 02359 17xxxx 02359 18xxxx 02359 19xxxx 02359 20xxxx 02359 21xxxx 02359 22xxxx 02359 23xxxx 02359 24xxxx 02359 25xxxx 02359 26xxxx 02359 27xxxx 02359 28xxxx 02359 29xxxx 02359 30xxxx 02359 31xxxx 02359 32xxxx 02359 33xxxx 02359 34xxxx 02359 35xxxx 02359 36xxxx 02359 37xxxx 02359 38xxxx 02359 39xxxx 02359 40xxxx 02359 41xxxx 02359 42xxxx 02359 43xxxx 02359 44xxxx 02359 45xxxx 02359 46xxxx 02359 47xxxx 02359 48xxxx 02359 49xxxx 02359 50xxxx 02359 51xxxx 02359 52xxxx 02359 53xxxx 02359 54xxxx 02359 55xxxx 02359 56xxxx 02359 57xxxx 02359 58xxxx 02359 59xxxx 02359 60xxxx 02359 61xxxx 02359 62xxxx 02359 63xxxx 02359 64xxxx 02359 65xxxx 02359 66xxxx 02359 67xxxx 02359 68xxxx 02359 69xxxx 02359 70xxxx 02359 71xxxx 02359 72xxxx 02359 73xxxx 02359 74xxxx 02359 75xxxx 02359 76xxxx 02359 77xxxx 02359 78xxxx 02359 79xxxx 02359 80xxxx 02359 81xxxx 02359 82xxxx 02359 83xxxx 02359 84xxxx 02359 85xxxx 02359 86xxxx 02359 87xxxx 02359 88xxxx 02359 89xxxx 02359 90xxxx 02359 91xxxx 02359 92xxxx 02359 93xxxx 02359 94xxxx 02359 95xxxx 02359 96xxxx 02359 97xxxx 02359 98xxxx 02359 99xxxx