UK Area Dialing Code 02360

02360

Where is area code 02360 in uk?

Southampton 60

Portsmouth 60

Information About Area Code 02360

Area Code 02360
Covered Area

Southampton 60

Portsmouth 60

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2360 xxxxxx
Australia 0011 44 2360 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2360 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2360 xxxxxx
Cuba 119 44 2360 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2360 xxxxxx
Local Number Format 02360 xxxxxx

FAQ: 02360

Q: Where is telephone area code 02360 located?

A: The dialing area code 02360 is belongs to Southampton 60, Portsmouth 60, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02360?

A: At first, dial aread code which is 02360 and the add rest of the numbers. Example: 02360 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02360?

A: To make an international call with area code 02360, dial country code which is +44 or 0044, area code 2360 and rest of the numbers. Example: +44 2360 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02360 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2360 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2360 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02360 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2360 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2360 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02360 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2360 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2360 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02360 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2360 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2360 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02360 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2360 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2360 xxxxxx

02360 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02360 from 02360 00xxxx to 02360 99xxxx.

02360 00xxxx 02360 01xxxx 02360 02xxxx 02360 03xxxx 02360 04xxxx 02360 05xxxx 02360 06xxxx 02360 07xxxx 02360 08xxxx 02360 09xxxx 02360 10xxxx 02360 11xxxx 02360 12xxxx 02360 13xxxx 02360 14xxxx 02360 15xxxx 02360 16xxxx 02360 17xxxx 02360 18xxxx 02360 19xxxx 02360 20xxxx 02360 21xxxx 02360 22xxxx 02360 23xxxx 02360 24xxxx 02360 25xxxx 02360 26xxxx 02360 27xxxx 02360 28xxxx 02360 29xxxx 02360 30xxxx 02360 31xxxx 02360 32xxxx 02360 33xxxx 02360 34xxxx 02360 35xxxx 02360 36xxxx 02360 37xxxx 02360 38xxxx 02360 39xxxx 02360 40xxxx 02360 41xxxx 02360 42xxxx 02360 43xxxx 02360 44xxxx 02360 45xxxx 02360 46xxxx 02360 47xxxx 02360 48xxxx 02360 49xxxx 02360 50xxxx 02360 51xxxx 02360 52xxxx 02360 53xxxx 02360 54xxxx 02360 55xxxx 02360 56xxxx 02360 57xxxx 02360 58xxxx 02360 59xxxx 02360 60xxxx 02360 61xxxx 02360 62xxxx 02360 63xxxx 02360 64xxxx 02360 65xxxx 02360 66xxxx 02360 67xxxx 02360 68xxxx 02360 69xxxx 02360 70xxxx 02360 71xxxx 02360 72xxxx 02360 73xxxx 02360 74xxxx 02360 75xxxx 02360 76xxxx 02360 77xxxx 02360 78xxxx 02360 79xxxx 02360 80xxxx 02360 81xxxx 02360 82xxxx 02360 83xxxx 02360 84xxxx 02360 85xxxx 02360 86xxxx 02360 87xxxx 02360 88xxxx 02360 89xxxx 02360 90xxxx 02360 91xxxx 02360 92xxxx 02360 93xxxx 02360 94xxxx 02360 95xxxx 02360 96xxxx 02360 97xxxx 02360 98xxxx 02360 99xxxx