UK Area Dialing Code 02361

02361

Where is area code 02361 in uk?

Southampton 61

Portsmouth 61

Information About Area Code 02361

Area Code 02361
Covered Area

Southampton 61

Portsmouth 61

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2361 xxxxxx
Australia 0011 44 2361 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2361 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2361 xxxxxx
Cuba 119 44 2361 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2361 xxxxxx
Local Number Format 02361 xxxxxx

FAQ: 02361

Q: Where is telephone area code 02361 located?

A: The dialing area code 02361 is belongs to Southampton 61, Portsmouth 61, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02361?

A: At first, dial aread code which is 02361 and the add rest of the numbers. Example: 02361 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02361?

A: To make an international call with area code 02361, dial country code which is +44 or 0044, area code 2361 and rest of the numbers. Example: +44 2361 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02361 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2361 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2361 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02361 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2361 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2361 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02361 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2361 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2361 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02361 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2361 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2361 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02361 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2361 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2361 xxxxxx

02361 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02361 from 02361 00xxxx to 02361 99xxxx.

02361 00xxxx 02361 01xxxx 02361 02xxxx 02361 03xxxx 02361 04xxxx 02361 05xxxx 02361 06xxxx 02361 07xxxx 02361 08xxxx 02361 09xxxx 02361 10xxxx 02361 11xxxx 02361 12xxxx 02361 13xxxx 02361 14xxxx 02361 15xxxx 02361 16xxxx 02361 17xxxx 02361 18xxxx 02361 19xxxx 02361 20xxxx 02361 21xxxx 02361 22xxxx 02361 23xxxx 02361 24xxxx 02361 25xxxx 02361 26xxxx 02361 27xxxx 02361 28xxxx 02361 29xxxx 02361 30xxxx 02361 31xxxx 02361 32xxxx 02361 33xxxx 02361 34xxxx 02361 35xxxx 02361 36xxxx 02361 37xxxx 02361 38xxxx 02361 39xxxx 02361 40xxxx 02361 41xxxx 02361 42xxxx 02361 43xxxx 02361 44xxxx 02361 45xxxx 02361 46xxxx 02361 47xxxx 02361 48xxxx 02361 49xxxx 02361 50xxxx 02361 51xxxx 02361 52xxxx 02361 53xxxx 02361 54xxxx 02361 55xxxx 02361 56xxxx 02361 57xxxx 02361 58xxxx 02361 59xxxx 02361 60xxxx 02361 61xxxx 02361 62xxxx 02361 63xxxx 02361 64xxxx 02361 65xxxx 02361 66xxxx 02361 67xxxx 02361 68xxxx 02361 69xxxx 02361 70xxxx 02361 71xxxx 02361 72xxxx 02361 73xxxx 02361 74xxxx 02361 75xxxx 02361 76xxxx 02361 77xxxx 02361 78xxxx 02361 79xxxx 02361 80xxxx 02361 81xxxx 02361 82xxxx 02361 83xxxx 02361 84xxxx 02361 85xxxx 02361 86xxxx 02361 87xxxx 02361 88xxxx 02361 89xxxx 02361 90xxxx 02361 91xxxx 02361 92xxxx 02361 93xxxx 02361 94xxxx 02361 95xxxx 02361 96xxxx 02361 97xxxx 02361 98xxxx 02361 99xxxx