UK Area Dialing Code 02362

02362

Where is area code 02362 in uk?

Southampton 62

Portsmouth 62

Information About Area Code 02362

Area Code 02362
Covered Area

Southampton 62

Portsmouth 62

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2362 xxxxxx
Australia 0011 44 2362 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2362 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2362 xxxxxx
Cuba 119 44 2362 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2362 xxxxxx
Local Number Format 02362 xxxxxx

FAQ: 02362

Q: Where is telephone area code 02362 located?

A: The dialing area code 02362 is belongs to Southampton 62, Portsmouth 62, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02362?

A: At first, dial aread code which is 02362 and the add rest of the numbers. Example: 02362 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02362?

A: To make an international call with area code 02362, dial country code which is +44 or 0044, area code 2362 and rest of the numbers. Example: +44 2362 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02362 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2362 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2362 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02362 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2362 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2362 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02362 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2362 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2362 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02362 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2362 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2362 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02362 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2362 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2362 xxxxxx

02362 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02362 from 02362 00xxxx to 02362 99xxxx.

02362 00xxxx 02362 01xxxx 02362 02xxxx 02362 03xxxx 02362 04xxxx 02362 05xxxx 02362 06xxxx 02362 07xxxx 02362 08xxxx 02362 09xxxx 02362 10xxxx 02362 11xxxx 02362 12xxxx 02362 13xxxx 02362 14xxxx 02362 15xxxx 02362 16xxxx 02362 17xxxx 02362 18xxxx 02362 19xxxx 02362 20xxxx 02362 21xxxx 02362 22xxxx 02362 23xxxx 02362 24xxxx 02362 25xxxx 02362 26xxxx 02362 27xxxx 02362 28xxxx 02362 29xxxx 02362 30xxxx 02362 31xxxx 02362 32xxxx 02362 33xxxx 02362 34xxxx 02362 35xxxx 02362 36xxxx 02362 37xxxx 02362 38xxxx 02362 39xxxx 02362 40xxxx 02362 41xxxx 02362 42xxxx 02362 43xxxx 02362 44xxxx 02362 45xxxx 02362 46xxxx 02362 47xxxx 02362 48xxxx 02362 49xxxx 02362 50xxxx 02362 51xxxx 02362 52xxxx 02362 53xxxx 02362 54xxxx 02362 55xxxx 02362 56xxxx 02362 57xxxx 02362 58xxxx 02362 59xxxx 02362 60xxxx 02362 61xxxx 02362 62xxxx 02362 63xxxx 02362 64xxxx 02362 65xxxx 02362 66xxxx 02362 67xxxx 02362 68xxxx 02362 69xxxx 02362 70xxxx 02362 71xxxx 02362 72xxxx 02362 73xxxx 02362 74xxxx 02362 75xxxx 02362 76xxxx 02362 77xxxx 02362 78xxxx 02362 79xxxx 02362 80xxxx 02362 81xxxx 02362 82xxxx 02362 83xxxx 02362 84xxxx 02362 85xxxx 02362 86xxxx 02362 87xxxx 02362 88xxxx 02362 89xxxx 02362 90xxxx 02362 91xxxx 02362 92xxxx 02362 93xxxx 02362 94xxxx 02362 95xxxx 02362 96xxxx 02362 97xxxx 02362 98xxxx 02362 99xxxx