UK Area Dialing Code 02363

02363

Where is area code 02363 in uk?

Southampton 63

Portsmouth 63

Information About Area Code 02363

Area Code 02363
Covered Area

Southampton 63

Portsmouth 63

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2363 xxxxxx
Australia 0011 44 2363 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2363 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2363 xxxxxx
Cuba 119 44 2363 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2363 xxxxxx
Local Number Format 02363 xxxxxx

FAQ: 02363

Q: Where is telephone area code 02363 located?

A: The dialing area code 02363 is belongs to Southampton 63, Portsmouth 63, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02363?

A: At first, dial aread code which is 02363 and the add rest of the numbers. Example: 02363 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02363?

A: To make an international call with area code 02363, dial country code which is +44 or 0044, area code 2363 and rest of the numbers. Example: +44 2363 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02363 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2363 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2363 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02363 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2363 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2363 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02363 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2363 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2363 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02363 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2363 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2363 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02363 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2363 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2363 xxxxxx

02363 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02363 from 02363 00xxxx to 02363 99xxxx.

02363 00xxxx 02363 01xxxx 02363 02xxxx 02363 03xxxx 02363 04xxxx 02363 05xxxx 02363 06xxxx 02363 07xxxx 02363 08xxxx 02363 09xxxx 02363 10xxxx 02363 11xxxx 02363 12xxxx 02363 13xxxx 02363 14xxxx 02363 15xxxx 02363 16xxxx 02363 17xxxx 02363 18xxxx 02363 19xxxx 02363 20xxxx 02363 21xxxx 02363 22xxxx 02363 23xxxx 02363 24xxxx 02363 25xxxx 02363 26xxxx 02363 27xxxx 02363 28xxxx 02363 29xxxx 02363 30xxxx 02363 31xxxx 02363 32xxxx 02363 33xxxx 02363 34xxxx 02363 35xxxx 02363 36xxxx 02363 37xxxx 02363 38xxxx 02363 39xxxx 02363 40xxxx 02363 41xxxx 02363 42xxxx 02363 43xxxx 02363 44xxxx 02363 45xxxx 02363 46xxxx 02363 47xxxx 02363 48xxxx 02363 49xxxx 02363 50xxxx 02363 51xxxx 02363 52xxxx 02363 53xxxx 02363 54xxxx 02363 55xxxx 02363 56xxxx 02363 57xxxx 02363 58xxxx 02363 59xxxx 02363 60xxxx 02363 61xxxx 02363 62xxxx 02363 63xxxx 02363 64xxxx 02363 65xxxx 02363 66xxxx 02363 67xxxx 02363 68xxxx 02363 69xxxx 02363 70xxxx 02363 71xxxx 02363 72xxxx 02363 73xxxx 02363 74xxxx 02363 75xxxx 02363 76xxxx 02363 77xxxx 02363 78xxxx 02363 79xxxx 02363 80xxxx 02363 81xxxx 02363 82xxxx 02363 83xxxx 02363 84xxxx 02363 85xxxx 02363 86xxxx 02363 87xxxx 02363 88xxxx 02363 89xxxx 02363 90xxxx 02363 91xxxx 02363 92xxxx 02363 93xxxx 02363 94xxxx 02363 95xxxx 02363 96xxxx 02363 97xxxx 02363 98xxxx 02363 99xxxx