UK Area Dialing Code 02364

02364

Where is area code 02364 in uk?

Southampton 64

Portsmouth 64

Information About Area Code 02364

Area Code 02364
Covered Area

Southampton 64

Portsmouth 64

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2364 xxxxxx
Australia 0011 44 2364 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2364 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2364 xxxxxx
Cuba 119 44 2364 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2364 xxxxxx
Local Number Format 02364 xxxxxx

FAQ: 02364

Q: Where is telephone area code 02364 located?

A: The dialing area code 02364 is belongs to Southampton 64, Portsmouth 64, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02364?

A: At first, dial aread code which is 02364 and the add rest of the numbers. Example: 02364 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02364?

A: To make an international call with area code 02364, dial country code which is +44 or 0044, area code 2364 and rest of the numbers. Example: +44 2364 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02364 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2364 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2364 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02364 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2364 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2364 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02364 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2364 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2364 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02364 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2364 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2364 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02364 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2364 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2364 xxxxxx

02364 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02364 from 02364 00xxxx to 02364 99xxxx.

02364 00xxxx 02364 01xxxx 02364 02xxxx 02364 03xxxx 02364 04xxxx 02364 05xxxx 02364 06xxxx 02364 07xxxx 02364 08xxxx 02364 09xxxx 02364 10xxxx 02364 11xxxx 02364 12xxxx 02364 13xxxx 02364 14xxxx 02364 15xxxx 02364 16xxxx 02364 17xxxx 02364 18xxxx 02364 19xxxx 02364 20xxxx 02364 21xxxx 02364 22xxxx 02364 23xxxx 02364 24xxxx 02364 25xxxx 02364 26xxxx 02364 27xxxx 02364 28xxxx 02364 29xxxx 02364 30xxxx 02364 31xxxx 02364 32xxxx 02364 33xxxx 02364 34xxxx 02364 35xxxx 02364 36xxxx 02364 37xxxx 02364 38xxxx 02364 39xxxx 02364 40xxxx 02364 41xxxx 02364 42xxxx 02364 43xxxx 02364 44xxxx 02364 45xxxx 02364 46xxxx 02364 47xxxx 02364 48xxxx 02364 49xxxx 02364 50xxxx 02364 51xxxx 02364 52xxxx 02364 53xxxx 02364 54xxxx 02364 55xxxx 02364 56xxxx 02364 57xxxx 02364 58xxxx 02364 59xxxx 02364 60xxxx 02364 61xxxx 02364 62xxxx 02364 63xxxx 02364 64xxxx 02364 65xxxx 02364 66xxxx 02364 67xxxx 02364 68xxxx 02364 69xxxx 02364 70xxxx 02364 71xxxx 02364 72xxxx 02364 73xxxx 02364 74xxxx 02364 75xxxx 02364 76xxxx 02364 77xxxx 02364 78xxxx 02364 79xxxx 02364 80xxxx 02364 81xxxx 02364 82xxxx 02364 83xxxx 02364 84xxxx 02364 85xxxx 02364 86xxxx 02364 87xxxx 02364 88xxxx 02364 89xxxx 02364 90xxxx 02364 91xxxx 02364 92xxxx 02364 93xxxx 02364 94xxxx 02364 95xxxx 02364 96xxxx 02364 97xxxx 02364 98xxxx 02364 99xxxx