UK Area Dialing Code 02365

02365

Where is area code 02365 in uk?

Southampton 65

Portsmouth 65

Information About Area Code 02365

Area Code 02365
Covered Area

Southampton 65

Portsmouth 65

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2365 xxxxxx
Australia 0011 44 2365 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2365 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2365 xxxxxx
Cuba 119 44 2365 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2365 xxxxxx
Local Number Format 02365 xxxxxx

FAQ: 02365

Q: Where is telephone area code 02365 located?

A: The dialing area code 02365 is belongs to Southampton 65, Portsmouth 65, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02365?

A: At first, dial aread code which is 02365 and the add rest of the numbers. Example: 02365 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02365?

A: To make an international call with area code 02365, dial country code which is +44 or 0044, area code 2365 and rest of the numbers. Example: +44 2365 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02365 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2365 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2365 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02365 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2365 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2365 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02365 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2365 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2365 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02365 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2365 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2365 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02365 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2365 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2365 xxxxxx

02365 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02365 from 02365 00xxxx to 02365 99xxxx.

02365 00xxxx 02365 01xxxx 02365 02xxxx 02365 03xxxx 02365 04xxxx 02365 05xxxx 02365 06xxxx 02365 07xxxx 02365 08xxxx 02365 09xxxx 02365 10xxxx 02365 11xxxx 02365 12xxxx 02365 13xxxx 02365 14xxxx 02365 15xxxx 02365 16xxxx 02365 17xxxx 02365 18xxxx 02365 19xxxx 02365 20xxxx 02365 21xxxx 02365 22xxxx 02365 23xxxx 02365 24xxxx 02365 25xxxx 02365 26xxxx 02365 27xxxx 02365 28xxxx 02365 29xxxx 02365 30xxxx 02365 31xxxx 02365 32xxxx 02365 33xxxx 02365 34xxxx 02365 35xxxx 02365 36xxxx 02365 37xxxx 02365 38xxxx 02365 39xxxx 02365 40xxxx 02365 41xxxx 02365 42xxxx 02365 43xxxx 02365 44xxxx 02365 45xxxx 02365 46xxxx 02365 47xxxx 02365 48xxxx 02365 49xxxx 02365 50xxxx 02365 51xxxx 02365 52xxxx 02365 53xxxx 02365 54xxxx 02365 55xxxx 02365 56xxxx 02365 57xxxx 02365 58xxxx 02365 59xxxx 02365 60xxxx 02365 61xxxx 02365 62xxxx 02365 63xxxx 02365 64xxxx 02365 65xxxx 02365 66xxxx 02365 67xxxx 02365 68xxxx 02365 69xxxx 02365 70xxxx 02365 71xxxx 02365 72xxxx 02365 73xxxx 02365 74xxxx 02365 75xxxx 02365 76xxxx 02365 77xxxx 02365 78xxxx 02365 79xxxx 02365 80xxxx 02365 81xxxx 02365 82xxxx 02365 83xxxx 02365 84xxxx 02365 85xxxx 02365 86xxxx 02365 87xxxx 02365 88xxxx 02365 89xxxx 02365 90xxxx 02365 91xxxx 02365 92xxxx 02365 93xxxx 02365 94xxxx 02365 95xxxx 02365 96xxxx 02365 97xxxx 02365 98xxxx 02365 99xxxx