UK Area Dialing Code 02366

02366

Where is area code 02366 in uk?

Southampton 66

Portsmouth 66

Information About Area Code 02366

Area Code 02366
Covered Area

Southampton 66

Portsmouth 66

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2366 xxxxxx
Australia 0011 44 2366 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2366 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2366 xxxxxx
Cuba 119 44 2366 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2366 xxxxxx
Local Number Format 02366 xxxxxx

FAQ: 02366

Q: Where is telephone area code 02366 located?

A: The dialing area code 02366 is belongs to Southampton 66, Portsmouth 66, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02366?

A: At first, dial aread code which is 02366 and the add rest of the numbers. Example: 02366 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02366?

A: To make an international call with area code 02366, dial country code which is +44 or 0044, area code 2366 and rest of the numbers. Example: +44 2366 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02366 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2366 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2366 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02366 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2366 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2366 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02366 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2366 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2366 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02366 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2366 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2366 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02366 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2366 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2366 xxxxxx

02366 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02366 from 02366 00xxxx to 02366 99xxxx.

02366 00xxxx 02366 01xxxx 02366 02xxxx 02366 03xxxx 02366 04xxxx 02366 05xxxx 02366 06xxxx 02366 07xxxx 02366 08xxxx 02366 09xxxx 02366 10xxxx 02366 11xxxx 02366 12xxxx 02366 13xxxx 02366 14xxxx 02366 15xxxx 02366 16xxxx 02366 17xxxx 02366 18xxxx 02366 19xxxx 02366 20xxxx 02366 21xxxx 02366 22xxxx 02366 23xxxx 02366 24xxxx 02366 25xxxx 02366 26xxxx 02366 27xxxx 02366 28xxxx 02366 29xxxx 02366 30xxxx 02366 31xxxx 02366 32xxxx 02366 33xxxx 02366 34xxxx 02366 35xxxx 02366 36xxxx 02366 37xxxx 02366 38xxxx 02366 39xxxx 02366 40xxxx 02366 41xxxx 02366 42xxxx 02366 43xxxx 02366 44xxxx 02366 45xxxx 02366 46xxxx 02366 47xxxx 02366 48xxxx 02366 49xxxx 02366 50xxxx 02366 51xxxx 02366 52xxxx 02366 53xxxx 02366 54xxxx 02366 55xxxx 02366 56xxxx 02366 57xxxx 02366 58xxxx 02366 59xxxx 02366 60xxxx 02366 61xxxx 02366 62xxxx 02366 63xxxx 02366 64xxxx 02366 65xxxx 02366 66xxxx 02366 67xxxx 02366 68xxxx 02366 69xxxx 02366 70xxxx 02366 71xxxx 02366 72xxxx 02366 73xxxx 02366 74xxxx 02366 75xxxx 02366 76xxxx 02366 77xxxx 02366 78xxxx 02366 79xxxx 02366 80xxxx 02366 81xxxx 02366 82xxxx 02366 83xxxx 02366 84xxxx 02366 85xxxx 02366 86xxxx 02366 87xxxx 02366 88xxxx 02366 89xxxx 02366 90xxxx 02366 91xxxx 02366 92xxxx 02366 93xxxx 02366 94xxxx 02366 95xxxx 02366 96xxxx 02366 97xxxx 02366 98xxxx 02366 99xxxx