UK Area Dialing Code 02368

02368

Where is area code 02368 in uk?

Southampton 68

Portsmouth 68

Information About Area Code 02368

Area Code 02368
Covered Area

Southampton 68

Portsmouth 68

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2368 xxxxxx
Australia 0011 44 2368 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2368 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2368 xxxxxx
Cuba 119 44 2368 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2368 xxxxxx
Local Number Format 02368 xxxxxx

FAQ: 02368

Q: Where is telephone area code 02368 located?

A: The dialing area code 02368 is belongs to Southampton 68, Portsmouth 68, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02368?

A: At first, dial aread code which is 02368 and the add rest of the numbers. Example: 02368 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02368?

A: To make an international call with area code 02368, dial country code which is +44 or 0044, area code 2368 and rest of the numbers. Example: +44 2368 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02368 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2368 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2368 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02368 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2368 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2368 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02368 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2368 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2368 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02368 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2368 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2368 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02368 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2368 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2368 xxxxxx

02368 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02368 from 02368 00xxxx to 02368 99xxxx.

02368 00xxxx 02368 01xxxx 02368 02xxxx 02368 03xxxx 02368 04xxxx 02368 05xxxx 02368 06xxxx 02368 07xxxx 02368 08xxxx 02368 09xxxx 02368 10xxxx 02368 11xxxx 02368 12xxxx 02368 13xxxx 02368 14xxxx 02368 15xxxx 02368 16xxxx 02368 17xxxx 02368 18xxxx 02368 19xxxx 02368 20xxxx 02368 21xxxx 02368 22xxxx 02368 23xxxx 02368 24xxxx 02368 25xxxx 02368 26xxxx 02368 27xxxx 02368 28xxxx 02368 29xxxx 02368 30xxxx 02368 31xxxx 02368 32xxxx 02368 33xxxx 02368 34xxxx 02368 35xxxx 02368 36xxxx 02368 37xxxx 02368 38xxxx 02368 39xxxx 02368 40xxxx 02368 41xxxx 02368 42xxxx 02368 43xxxx 02368 44xxxx 02368 45xxxx 02368 46xxxx 02368 47xxxx 02368 48xxxx 02368 49xxxx 02368 50xxxx 02368 51xxxx 02368 52xxxx 02368 53xxxx 02368 54xxxx 02368 55xxxx 02368 56xxxx 02368 57xxxx 02368 58xxxx 02368 59xxxx 02368 60xxxx 02368 61xxxx 02368 62xxxx 02368 63xxxx 02368 64xxxx 02368 65xxxx 02368 66xxxx 02368 67xxxx 02368 68xxxx 02368 69xxxx 02368 70xxxx 02368 71xxxx 02368 72xxxx 02368 73xxxx 02368 74xxxx 02368 75xxxx 02368 76xxxx 02368 77xxxx 02368 78xxxx 02368 79xxxx 02368 80xxxx 02368 81xxxx 02368 82xxxx 02368 83xxxx 02368 84xxxx 02368 85xxxx 02368 86xxxx 02368 87xxxx 02368 88xxxx 02368 89xxxx 02368 90xxxx 02368 91xxxx 02368 92xxxx 02368 93xxxx 02368 94xxxx 02368 95xxxx 02368 96xxxx 02368 97xxxx 02368 98xxxx 02368 99xxxx