UK Area Dialing Code 02369

02369

Where is area code 02369 in uk?

Southampton 69

Portsmouth 69

Information About Area Code 02369

Area Code 02369
Covered Area

Southampton 69

Portsmouth 69

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2369 xxxxxx
Australia 0011 44 2369 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2369 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2369 xxxxxx
Cuba 119 44 2369 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2369 xxxxxx
Local Number Format 02369 xxxxxx

FAQ: 02369

Q: Where is telephone area code 02369 located?

A: The dialing area code 02369 is belongs to Southampton 69, Portsmouth 69, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02369?

A: At first, dial aread code which is 02369 and the add rest of the numbers. Example: 02369 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02369?

A: To make an international call with area code 02369, dial country code which is +44 or 0044, area code 2369 and rest of the numbers. Example: +44 2369 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02369 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2369 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2369 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02369 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2369 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2369 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02369 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2369 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2369 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02369 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2369 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2369 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02369 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2369 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2369 xxxxxx

02369 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02369 from 02369 00xxxx to 02369 99xxxx.

02369 00xxxx 02369 01xxxx 02369 02xxxx 02369 03xxxx 02369 04xxxx 02369 05xxxx 02369 06xxxx 02369 07xxxx 02369 08xxxx 02369 09xxxx 02369 10xxxx 02369 11xxxx 02369 12xxxx 02369 13xxxx 02369 14xxxx 02369 15xxxx 02369 16xxxx 02369 17xxxx 02369 18xxxx 02369 19xxxx 02369 20xxxx 02369 21xxxx 02369 22xxxx 02369 23xxxx 02369 24xxxx 02369 25xxxx 02369 26xxxx 02369 27xxxx 02369 28xxxx 02369 29xxxx 02369 30xxxx 02369 31xxxx 02369 32xxxx 02369 33xxxx 02369 34xxxx 02369 35xxxx 02369 36xxxx 02369 37xxxx 02369 38xxxx 02369 39xxxx 02369 40xxxx 02369 41xxxx 02369 42xxxx 02369 43xxxx 02369 44xxxx 02369 45xxxx 02369 46xxxx 02369 47xxxx 02369 48xxxx 02369 49xxxx 02369 50xxxx 02369 51xxxx 02369 52xxxx 02369 53xxxx 02369 54xxxx 02369 55xxxx 02369 56xxxx 02369 57xxxx 02369 58xxxx 02369 59xxxx 02369 60xxxx 02369 61xxxx 02369 62xxxx 02369 63xxxx 02369 64xxxx 02369 65xxxx 02369 66xxxx 02369 67xxxx 02369 68xxxx 02369 69xxxx 02369 70xxxx 02369 71xxxx 02369 72xxxx 02369 73xxxx 02369 74xxxx 02369 75xxxx 02369 76xxxx 02369 77xxxx 02369 78xxxx 02369 79xxxx 02369 80xxxx 02369 81xxxx 02369 82xxxx 02369 83xxxx 02369 84xxxx 02369 85xxxx 02369 86xxxx 02369 87xxxx 02369 88xxxx 02369 89xxxx 02369 90xxxx 02369 91xxxx 02369 92xxxx 02369 93xxxx 02369 94xxxx 02369 95xxxx 02369 96xxxx 02369 97xxxx 02369 98xxxx 02369 99xxxx