UK Area Dialing Code 02370

02370

Where is area code 02370 in uk?

Southampton 70

Portsmouth 70

Information About Area Code 02370

Area Code 02370
Covered Area

Southampton 70

Portsmouth 70

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2370 xxxxxx
Australia 0011 44 2370 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2370 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2370 xxxxxx
Cuba 119 44 2370 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2370 xxxxxx
Local Number Format 02370 xxxxxx

FAQ: 02370

Q: Where is telephone area code 02370 located?

A: The dialing area code 02370 is belongs to Southampton 70, Portsmouth 70, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02370?

A: At first, dial aread code which is 02370 and the add rest of the numbers. Example: 02370 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02370?

A: To make an international call with area code 02370, dial country code which is +44 or 0044, area code 2370 and rest of the numbers. Example: +44 2370 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02370 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2370 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2370 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02370 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2370 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2370 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02370 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2370 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2370 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02370 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2370 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2370 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02370 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2370 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2370 xxxxxx

02370 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02370 from 02370 00xxxx to 02370 99xxxx.

02370 00xxxx 02370 01xxxx 02370 02xxxx 02370 03xxxx 02370 04xxxx 02370 05xxxx 02370 06xxxx 02370 07xxxx 02370 08xxxx 02370 09xxxx 02370 10xxxx 02370 11xxxx 02370 12xxxx 02370 13xxxx 02370 14xxxx 02370 15xxxx 02370 16xxxx 02370 17xxxx 02370 18xxxx 02370 19xxxx 02370 20xxxx 02370 21xxxx 02370 22xxxx 02370 23xxxx 02370 24xxxx 02370 25xxxx 02370 26xxxx 02370 27xxxx 02370 28xxxx 02370 29xxxx 02370 30xxxx 02370 31xxxx 02370 32xxxx 02370 33xxxx 02370 34xxxx 02370 35xxxx 02370 36xxxx 02370 37xxxx 02370 38xxxx 02370 39xxxx 02370 40xxxx 02370 41xxxx 02370 42xxxx 02370 43xxxx 02370 44xxxx 02370 45xxxx 02370 46xxxx 02370 47xxxx 02370 48xxxx 02370 49xxxx 02370 50xxxx 02370 51xxxx 02370 52xxxx 02370 53xxxx 02370 54xxxx 02370 55xxxx 02370 56xxxx 02370 57xxxx 02370 58xxxx 02370 59xxxx 02370 60xxxx 02370 61xxxx 02370 62xxxx 02370 63xxxx 02370 64xxxx 02370 65xxxx 02370 66xxxx 02370 67xxxx 02370 68xxxx 02370 69xxxx 02370 70xxxx 02370 71xxxx 02370 72xxxx 02370 73xxxx 02370 74xxxx 02370 75xxxx 02370 76xxxx 02370 77xxxx 02370 78xxxx 02370 79xxxx 02370 80xxxx 02370 81xxxx 02370 82xxxx 02370 83xxxx 02370 84xxxx 02370 85xxxx 02370 86xxxx 02370 87xxxx 02370 88xxxx 02370 89xxxx 02370 90xxxx 02370 91xxxx 02370 92xxxx 02370 93xxxx 02370 94xxxx 02370 95xxxx 02370 96xxxx 02370 97xxxx 02370 98xxxx 02370 99xxxx