UK Area Dialing Code 02371

02371

Where is area code 02371 in uk?

Southampton 71

Portsmouth 71

Information About Area Code 02371

Area Code 02371
Covered Area

Southampton 71

Portsmouth 71

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2371 xxxxxx
Australia 0011 44 2371 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2371 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2371 xxxxxx
Cuba 119 44 2371 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2371 xxxxxx
Local Number Format 02371 xxxxxx

FAQ: 02371

Q: Where is telephone area code 02371 located?

A: The dialing area code 02371 is belongs to Southampton 71, Portsmouth 71, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02371?

A: At first, dial aread code which is 02371 and the add rest of the numbers. Example: 02371 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02371?

A: To make an international call with area code 02371, dial country code which is +44 or 0044, area code 2371 and rest of the numbers. Example: +44 2371 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02371 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2371 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2371 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02371 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2371 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2371 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02371 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2371 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2371 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02371 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2371 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2371 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02371 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2371 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2371 xxxxxx

02371 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02371 from 02371 00xxxx to 02371 99xxxx.

02371 00xxxx 02371 01xxxx 02371 02xxxx 02371 03xxxx 02371 04xxxx 02371 05xxxx 02371 06xxxx 02371 07xxxx 02371 08xxxx 02371 09xxxx 02371 10xxxx 02371 11xxxx 02371 12xxxx 02371 13xxxx 02371 14xxxx 02371 15xxxx 02371 16xxxx 02371 17xxxx 02371 18xxxx 02371 19xxxx 02371 20xxxx 02371 21xxxx 02371 22xxxx 02371 23xxxx 02371 24xxxx 02371 25xxxx 02371 26xxxx 02371 27xxxx 02371 28xxxx 02371 29xxxx 02371 30xxxx 02371 31xxxx 02371 32xxxx 02371 33xxxx 02371 34xxxx 02371 35xxxx 02371 36xxxx 02371 37xxxx 02371 38xxxx 02371 39xxxx 02371 40xxxx 02371 41xxxx 02371 42xxxx 02371 43xxxx 02371 44xxxx 02371 45xxxx 02371 46xxxx 02371 47xxxx 02371 48xxxx 02371 49xxxx 02371 50xxxx 02371 51xxxx 02371 52xxxx 02371 53xxxx 02371 54xxxx 02371 55xxxx 02371 56xxxx 02371 57xxxx 02371 58xxxx 02371 59xxxx 02371 60xxxx 02371 61xxxx 02371 62xxxx 02371 63xxxx 02371 64xxxx 02371 65xxxx 02371 66xxxx 02371 67xxxx 02371 68xxxx 02371 69xxxx 02371 70xxxx 02371 71xxxx 02371 72xxxx 02371 73xxxx 02371 74xxxx 02371 75xxxx 02371 76xxxx 02371 77xxxx 02371 78xxxx 02371 79xxxx 02371 80xxxx 02371 81xxxx 02371 82xxxx 02371 83xxxx 02371 84xxxx 02371 85xxxx 02371 86xxxx 02371 87xxxx 02371 88xxxx 02371 89xxxx 02371 90xxxx 02371 91xxxx 02371 92xxxx 02371 93xxxx 02371 94xxxx 02371 95xxxx 02371 96xxxx 02371 97xxxx 02371 98xxxx 02371 99xxxx