UK Area Dialing Code 02372

02372

Where is area code 02372 in uk?

Southampton 72

Portsmouth 72

Information About Area Code 02372

Area Code 02372
Covered Area

Southampton 72

Portsmouth 72

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2372 xxxxxx
Australia 0011 44 2372 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2372 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2372 xxxxxx
Cuba 119 44 2372 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2372 xxxxxx
Local Number Format 02372 xxxxxx

FAQ: 02372

Q: Where is telephone area code 02372 located?

A: The dialing area code 02372 is belongs to Southampton 72, Portsmouth 72, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02372?

A: At first, dial aread code which is 02372 and the add rest of the numbers. Example: 02372 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02372?

A: To make an international call with area code 02372, dial country code which is +44 or 0044, area code 2372 and rest of the numbers. Example: +44 2372 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02372 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2372 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2372 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02372 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2372 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2372 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02372 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2372 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2372 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02372 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2372 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2372 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02372 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2372 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2372 xxxxxx

02372 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02372 from 02372 00xxxx to 02372 99xxxx.

02372 00xxxx 02372 01xxxx 02372 02xxxx 02372 03xxxx 02372 04xxxx 02372 05xxxx 02372 06xxxx 02372 07xxxx 02372 08xxxx 02372 09xxxx 02372 10xxxx 02372 11xxxx 02372 12xxxx 02372 13xxxx 02372 14xxxx 02372 15xxxx 02372 16xxxx 02372 17xxxx 02372 18xxxx 02372 19xxxx 02372 20xxxx 02372 21xxxx 02372 22xxxx 02372 23xxxx 02372 24xxxx 02372 25xxxx 02372 26xxxx 02372 27xxxx 02372 28xxxx 02372 29xxxx 02372 30xxxx 02372 31xxxx 02372 32xxxx 02372 33xxxx 02372 34xxxx 02372 35xxxx 02372 36xxxx 02372 37xxxx 02372 38xxxx 02372 39xxxx 02372 40xxxx 02372 41xxxx 02372 42xxxx 02372 43xxxx 02372 44xxxx 02372 45xxxx 02372 46xxxx 02372 47xxxx 02372 48xxxx 02372 49xxxx 02372 50xxxx 02372 51xxxx 02372 52xxxx 02372 53xxxx 02372 54xxxx 02372 55xxxx 02372 56xxxx 02372 57xxxx 02372 58xxxx 02372 59xxxx 02372 60xxxx 02372 61xxxx 02372 62xxxx 02372 63xxxx 02372 64xxxx 02372 65xxxx 02372 66xxxx 02372 67xxxx 02372 68xxxx 02372 69xxxx 02372 70xxxx 02372 71xxxx 02372 72xxxx 02372 73xxxx 02372 74xxxx 02372 75xxxx 02372 76xxxx 02372 77xxxx 02372 78xxxx 02372 79xxxx 02372 80xxxx 02372 81xxxx 02372 82xxxx 02372 83xxxx 02372 84xxxx 02372 85xxxx 02372 86xxxx 02372 87xxxx 02372 88xxxx 02372 89xxxx 02372 90xxxx 02372 91xxxx 02372 92xxxx 02372 93xxxx 02372 94xxxx 02372 95xxxx 02372 96xxxx 02372 97xxxx 02372 98xxxx 02372 99xxxx