UK Area Dialing Code 02373

02373

Where is area code 02373 in uk?

Southampton 73

Portsmouth 73

Information About Area Code 02373

Area Code 02373
Covered Area

Southampton 73

Portsmouth 73

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2373 xxxxxx
Australia 0011 44 2373 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2373 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2373 xxxxxx
Cuba 119 44 2373 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2373 xxxxxx
Local Number Format 02373 xxxxxx

FAQ: 02373

Q: Where is telephone area code 02373 located?

A: The dialing area code 02373 is belongs to Southampton 73, Portsmouth 73, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02373?

A: At first, dial aread code which is 02373 and the add rest of the numbers. Example: 02373 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02373?

A: To make an international call with area code 02373, dial country code which is +44 or 0044, area code 2373 and rest of the numbers. Example: +44 2373 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02373 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2373 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2373 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02373 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2373 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2373 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02373 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2373 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2373 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02373 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2373 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2373 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02373 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2373 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2373 xxxxxx

02373 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02373 from 02373 00xxxx to 02373 99xxxx.

02373 00xxxx 02373 01xxxx 02373 02xxxx 02373 03xxxx 02373 04xxxx 02373 05xxxx 02373 06xxxx 02373 07xxxx 02373 08xxxx 02373 09xxxx 02373 10xxxx 02373 11xxxx 02373 12xxxx 02373 13xxxx 02373 14xxxx 02373 15xxxx 02373 16xxxx 02373 17xxxx 02373 18xxxx 02373 19xxxx 02373 20xxxx 02373 21xxxx 02373 22xxxx 02373 23xxxx 02373 24xxxx 02373 25xxxx 02373 26xxxx 02373 27xxxx 02373 28xxxx 02373 29xxxx 02373 30xxxx 02373 31xxxx 02373 32xxxx 02373 33xxxx 02373 34xxxx 02373 35xxxx 02373 36xxxx 02373 37xxxx 02373 38xxxx 02373 39xxxx 02373 40xxxx 02373 41xxxx 02373 42xxxx 02373 43xxxx 02373 44xxxx 02373 45xxxx 02373 46xxxx 02373 47xxxx 02373 48xxxx 02373 49xxxx 02373 50xxxx 02373 51xxxx 02373 52xxxx 02373 53xxxx 02373 54xxxx 02373 55xxxx 02373 56xxxx 02373 57xxxx 02373 58xxxx 02373 59xxxx 02373 60xxxx 02373 61xxxx 02373 62xxxx 02373 63xxxx 02373 64xxxx 02373 65xxxx 02373 66xxxx 02373 67xxxx 02373 68xxxx 02373 69xxxx 02373 70xxxx 02373 71xxxx 02373 72xxxx 02373 73xxxx 02373 74xxxx 02373 75xxxx 02373 76xxxx 02373 77xxxx 02373 78xxxx 02373 79xxxx 02373 80xxxx 02373 81xxxx 02373 82xxxx 02373 83xxxx 02373 84xxxx 02373 85xxxx 02373 86xxxx 02373 87xxxx 02373 88xxxx 02373 89xxxx 02373 90xxxx 02373 91xxxx 02373 92xxxx 02373 93xxxx 02373 94xxxx 02373 95xxxx 02373 96xxxx 02373 97xxxx 02373 98xxxx 02373 99xxxx