UK Area Dialing Code 02374

02374

Where is area code 02374 in uk?

Southampton 74

Portsmouth 74

Information About Area Code 02374

Area Code 02374
Covered Area

Southampton 74

Portsmouth 74

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2374 xxxxxx
Australia 0011 44 2374 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2374 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2374 xxxxxx
Cuba 119 44 2374 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2374 xxxxxx
Local Number Format 02374 xxxxxx

FAQ: 02374

Q: Where is telephone area code 02374 located?

A: The dialing area code 02374 is belongs to Southampton 74, Portsmouth 74, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02374?

A: At first, dial aread code which is 02374 and the add rest of the numbers. Example: 02374 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02374?

A: To make an international call with area code 02374, dial country code which is +44 or 0044, area code 2374 and rest of the numbers. Example: +44 2374 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02374 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2374 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2374 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02374 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2374 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2374 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02374 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2374 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2374 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02374 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2374 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2374 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02374 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2374 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2374 xxxxxx

02374 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02374 from 02374 00xxxx to 02374 99xxxx.

02374 00xxxx 02374 01xxxx 02374 02xxxx 02374 03xxxx 02374 04xxxx 02374 05xxxx 02374 06xxxx 02374 07xxxx 02374 08xxxx 02374 09xxxx 02374 10xxxx 02374 11xxxx 02374 12xxxx 02374 13xxxx 02374 14xxxx 02374 15xxxx 02374 16xxxx 02374 17xxxx 02374 18xxxx 02374 19xxxx 02374 20xxxx 02374 21xxxx 02374 22xxxx 02374 23xxxx 02374 24xxxx 02374 25xxxx 02374 26xxxx 02374 27xxxx 02374 28xxxx 02374 29xxxx 02374 30xxxx 02374 31xxxx 02374 32xxxx 02374 33xxxx 02374 34xxxx 02374 35xxxx 02374 36xxxx 02374 37xxxx 02374 38xxxx 02374 39xxxx 02374 40xxxx 02374 41xxxx 02374 42xxxx 02374 43xxxx 02374 44xxxx 02374 45xxxx 02374 46xxxx 02374 47xxxx 02374 48xxxx 02374 49xxxx 02374 50xxxx 02374 51xxxx 02374 52xxxx 02374 53xxxx 02374 54xxxx 02374 55xxxx 02374 56xxxx 02374 57xxxx 02374 58xxxx 02374 59xxxx 02374 60xxxx 02374 61xxxx 02374 62xxxx 02374 63xxxx 02374 64xxxx 02374 65xxxx 02374 66xxxx 02374 67xxxx 02374 68xxxx 02374 69xxxx 02374 70xxxx 02374 71xxxx 02374 72xxxx 02374 73xxxx 02374 74xxxx 02374 75xxxx 02374 76xxxx 02374 77xxxx 02374 78xxxx 02374 79xxxx 02374 80xxxx 02374 81xxxx 02374 82xxxx 02374 83xxxx 02374 84xxxx 02374 85xxxx 02374 86xxxx 02374 87xxxx 02374 88xxxx 02374 89xxxx 02374 90xxxx 02374 91xxxx 02374 92xxxx 02374 93xxxx 02374 94xxxx 02374 95xxxx 02374 96xxxx 02374 97xxxx 02374 98xxxx 02374 99xxxx