UK Area Dialing Code 02375

02375

Where is area code 02375 in uk?

Southampton 75

Portsmouth 75

Information About Area Code 02375

Area Code 02375
Covered Area

Southampton 75

Portsmouth 75

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2375 xxxxxx
Australia 0011 44 2375 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2375 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2375 xxxxxx
Cuba 119 44 2375 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2375 xxxxxx
Local Number Format 02375 xxxxxx

FAQ: 02375

Q: Where is telephone area code 02375 located?

A: The dialing area code 02375 is belongs to Southampton 75, Portsmouth 75, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02375?

A: At first, dial aread code which is 02375 and the add rest of the numbers. Example: 02375 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02375?

A: To make an international call with area code 02375, dial country code which is +44 or 0044, area code 2375 and rest of the numbers. Example: +44 2375 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02375 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2375 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2375 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02375 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2375 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2375 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02375 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2375 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2375 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02375 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2375 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2375 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02375 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2375 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2375 xxxxxx

02375 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02375 from 02375 00xxxx to 02375 99xxxx.

02375 00xxxx 02375 01xxxx 02375 02xxxx 02375 03xxxx 02375 04xxxx 02375 05xxxx 02375 06xxxx 02375 07xxxx 02375 08xxxx 02375 09xxxx 02375 10xxxx 02375 11xxxx 02375 12xxxx 02375 13xxxx 02375 14xxxx 02375 15xxxx 02375 16xxxx 02375 17xxxx 02375 18xxxx 02375 19xxxx 02375 20xxxx 02375 21xxxx 02375 22xxxx 02375 23xxxx 02375 24xxxx 02375 25xxxx 02375 26xxxx 02375 27xxxx 02375 28xxxx 02375 29xxxx 02375 30xxxx 02375 31xxxx 02375 32xxxx 02375 33xxxx 02375 34xxxx 02375 35xxxx 02375 36xxxx 02375 37xxxx 02375 38xxxx 02375 39xxxx 02375 40xxxx 02375 41xxxx 02375 42xxxx 02375 43xxxx 02375 44xxxx 02375 45xxxx 02375 46xxxx 02375 47xxxx 02375 48xxxx 02375 49xxxx 02375 50xxxx 02375 51xxxx 02375 52xxxx 02375 53xxxx 02375 54xxxx 02375 55xxxx 02375 56xxxx 02375 57xxxx 02375 58xxxx 02375 59xxxx 02375 60xxxx 02375 61xxxx 02375 62xxxx 02375 63xxxx 02375 64xxxx 02375 65xxxx 02375 66xxxx 02375 67xxxx 02375 68xxxx 02375 69xxxx 02375 70xxxx 02375 71xxxx 02375 72xxxx 02375 73xxxx 02375 74xxxx 02375 75xxxx 02375 76xxxx 02375 77xxxx 02375 78xxxx 02375 79xxxx 02375 80xxxx 02375 81xxxx 02375 82xxxx 02375 83xxxx 02375 84xxxx 02375 85xxxx 02375 86xxxx 02375 87xxxx 02375 88xxxx 02375 89xxxx 02375 90xxxx 02375 91xxxx 02375 92xxxx 02375 93xxxx 02375 94xxxx 02375 95xxxx 02375 96xxxx 02375 97xxxx 02375 98xxxx 02375 99xxxx