UK Area Dialing Code 02376

02376

Where is area code 02376 in uk?

Southampton 76

Portsmouth 76

Information About Area Code 02376

Area Code 02376
Covered Area

Southampton 76

Portsmouth 76

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2376 xxxxxx
Australia 0011 44 2376 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2376 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2376 xxxxxx
Cuba 119 44 2376 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2376 xxxxxx
Local Number Format 02376 xxxxxx

FAQ: 02376

Q: Where is telephone area code 02376 located?

A: The dialing area code 02376 is belongs to Southampton 76, Portsmouth 76, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02376?

A: At first, dial aread code which is 02376 and the add rest of the numbers. Example: 02376 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02376?

A: To make an international call with area code 02376, dial country code which is +44 or 0044, area code 2376 and rest of the numbers. Example: +44 2376 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02376 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2376 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2376 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02376 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2376 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2376 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02376 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2376 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2376 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02376 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2376 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2376 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02376 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2376 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2376 xxxxxx

02376 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02376 from 02376 00xxxx to 02376 99xxxx.

02376 00xxxx 02376 01xxxx 02376 02xxxx 02376 03xxxx 02376 04xxxx 02376 05xxxx 02376 06xxxx 02376 07xxxx 02376 08xxxx 02376 09xxxx 02376 10xxxx 02376 11xxxx 02376 12xxxx 02376 13xxxx 02376 14xxxx 02376 15xxxx 02376 16xxxx 02376 17xxxx 02376 18xxxx 02376 19xxxx 02376 20xxxx 02376 21xxxx 02376 22xxxx 02376 23xxxx 02376 24xxxx 02376 25xxxx 02376 26xxxx 02376 27xxxx 02376 28xxxx 02376 29xxxx 02376 30xxxx 02376 31xxxx 02376 32xxxx 02376 33xxxx 02376 34xxxx 02376 35xxxx 02376 36xxxx 02376 37xxxx 02376 38xxxx 02376 39xxxx 02376 40xxxx 02376 41xxxx 02376 42xxxx 02376 43xxxx 02376 44xxxx 02376 45xxxx 02376 46xxxx 02376 47xxxx 02376 48xxxx 02376 49xxxx 02376 50xxxx 02376 51xxxx 02376 52xxxx 02376 53xxxx 02376 54xxxx 02376 55xxxx 02376 56xxxx 02376 57xxxx 02376 58xxxx 02376 59xxxx 02376 60xxxx 02376 61xxxx 02376 62xxxx 02376 63xxxx 02376 64xxxx 02376 65xxxx 02376 66xxxx 02376 67xxxx 02376 68xxxx 02376 69xxxx 02376 70xxxx 02376 71xxxx 02376 72xxxx 02376 73xxxx 02376 74xxxx 02376 75xxxx 02376 76xxxx 02376 77xxxx 02376 78xxxx 02376 79xxxx 02376 80xxxx 02376 81xxxx 02376 82xxxx 02376 83xxxx 02376 84xxxx 02376 85xxxx 02376 86xxxx 02376 87xxxx 02376 88xxxx 02376 89xxxx 02376 90xxxx 02376 91xxxx 02376 92xxxx 02376 93xxxx 02376 94xxxx 02376 95xxxx 02376 96xxxx 02376 97xxxx 02376 98xxxx 02376 99xxxx