UK Area Dialing Code 02377

02377

Where is area code 02377 in uk?

Southampton 77

Portsmouth 77

Information About Area Code 02377

Area Code 02377
Covered Area

Southampton 77

Portsmouth 77

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2377 xxxxxx
Australia 0011 44 2377 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2377 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2377 xxxxxx
Cuba 119 44 2377 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2377 xxxxxx
Local Number Format 02377 xxxxxx

FAQ: 02377

Q: Where is telephone area code 02377 located?

A: The dialing area code 02377 is belongs to Southampton 77, Portsmouth 77, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02377?

A: At first, dial aread code which is 02377 and the add rest of the numbers. Example: 02377 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02377?

A: To make an international call with area code 02377, dial country code which is +44 or 0044, area code 2377 and rest of the numbers. Example: +44 2377 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02377 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2377 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2377 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02377 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2377 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2377 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02377 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2377 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2377 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02377 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2377 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2377 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02377 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2377 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2377 xxxxxx

02377 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02377 from 02377 00xxxx to 02377 99xxxx.

02377 00xxxx 02377 01xxxx 02377 02xxxx 02377 03xxxx 02377 04xxxx 02377 05xxxx 02377 06xxxx 02377 07xxxx 02377 08xxxx 02377 09xxxx 02377 10xxxx 02377 11xxxx 02377 12xxxx 02377 13xxxx 02377 14xxxx 02377 15xxxx 02377 16xxxx 02377 17xxxx 02377 18xxxx 02377 19xxxx 02377 20xxxx 02377 21xxxx 02377 22xxxx 02377 23xxxx 02377 24xxxx 02377 25xxxx 02377 26xxxx 02377 27xxxx 02377 28xxxx 02377 29xxxx 02377 30xxxx 02377 31xxxx 02377 32xxxx 02377 33xxxx 02377 34xxxx 02377 35xxxx 02377 36xxxx 02377 37xxxx 02377 38xxxx 02377 39xxxx 02377 40xxxx 02377 41xxxx 02377 42xxxx 02377 43xxxx 02377 44xxxx 02377 45xxxx 02377 46xxxx 02377 47xxxx 02377 48xxxx 02377 49xxxx 02377 50xxxx 02377 51xxxx 02377 52xxxx 02377 53xxxx 02377 54xxxx 02377 55xxxx 02377 56xxxx 02377 57xxxx 02377 58xxxx 02377 59xxxx 02377 60xxxx 02377 61xxxx 02377 62xxxx 02377 63xxxx 02377 64xxxx 02377 65xxxx 02377 66xxxx 02377 67xxxx 02377 68xxxx 02377 69xxxx 02377 70xxxx 02377 71xxxx 02377 72xxxx 02377 73xxxx 02377 74xxxx 02377 75xxxx 02377 76xxxx 02377 77xxxx 02377 78xxxx 02377 79xxxx 02377 80xxxx 02377 81xxxx 02377 82xxxx 02377 83xxxx 02377 84xxxx 02377 85xxxx 02377 86xxxx 02377 87xxxx 02377 88xxxx 02377 89xxxx 02377 90xxxx 02377 91xxxx 02377 92xxxx 02377 93xxxx 02377 94xxxx 02377 95xxxx 02377 96xxxx 02377 97xxxx 02377 98xxxx 02377 99xxxx