UK Area Dialing Code 02378

02378

Where is area code 02378 in uk?

Southampton 78

Portsmouth 78

Information About Area Code 02378

Area Code 02378
Covered Area

Southampton 78

Portsmouth 78

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2378 xxxxxx
Australia 0011 44 2378 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2378 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2378 xxxxxx
Cuba 119 44 2378 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2378 xxxxxx
Local Number Format 02378 xxxxxx

FAQ: 02378

Q: Where is telephone area code 02378 located?

A: The dialing area code 02378 is belongs to Southampton 78, Portsmouth 78, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02378?

A: At first, dial aread code which is 02378 and the add rest of the numbers. Example: 02378 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02378?

A: To make an international call with area code 02378, dial country code which is +44 or 0044, area code 2378 and rest of the numbers. Example: +44 2378 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02378 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2378 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2378 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02378 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2378 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2378 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02378 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2378 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2378 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02378 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2378 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2378 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02378 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2378 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2378 xxxxxx

02378 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02378 from 02378 00xxxx to 02378 99xxxx.

02378 00xxxx 02378 01xxxx 02378 02xxxx 02378 03xxxx 02378 04xxxx 02378 05xxxx 02378 06xxxx 02378 07xxxx 02378 08xxxx 02378 09xxxx 02378 10xxxx 02378 11xxxx 02378 12xxxx 02378 13xxxx 02378 14xxxx 02378 15xxxx 02378 16xxxx 02378 17xxxx 02378 18xxxx 02378 19xxxx 02378 20xxxx 02378 21xxxx 02378 22xxxx 02378 23xxxx 02378 24xxxx 02378 25xxxx 02378 26xxxx 02378 27xxxx 02378 28xxxx 02378 29xxxx 02378 30xxxx 02378 31xxxx 02378 32xxxx 02378 33xxxx 02378 34xxxx 02378 35xxxx 02378 36xxxx 02378 37xxxx 02378 38xxxx 02378 39xxxx 02378 40xxxx 02378 41xxxx 02378 42xxxx 02378 43xxxx 02378 44xxxx 02378 45xxxx 02378 46xxxx 02378 47xxxx 02378 48xxxx 02378 49xxxx 02378 50xxxx 02378 51xxxx 02378 52xxxx 02378 53xxxx 02378 54xxxx 02378 55xxxx 02378 56xxxx 02378 57xxxx 02378 58xxxx 02378 59xxxx 02378 60xxxx 02378 61xxxx 02378 62xxxx 02378 63xxxx 02378 64xxxx 02378 65xxxx 02378 66xxxx 02378 67xxxx 02378 68xxxx 02378 69xxxx 02378 70xxxx 02378 71xxxx 02378 72xxxx 02378 73xxxx 02378 74xxxx 02378 75xxxx 02378 76xxxx 02378 77xxxx 02378 78xxxx 02378 79xxxx 02378 80xxxx 02378 81xxxx 02378 82xxxx 02378 83xxxx 02378 84xxxx 02378 85xxxx 02378 86xxxx 02378 87xxxx 02378 88xxxx 02378 89xxxx 02378 90xxxx 02378 91xxxx 02378 92xxxx 02378 93xxxx 02378 94xxxx 02378 95xxxx 02378 96xxxx 02378 97xxxx 02378 98xxxx 02378 99xxxx