UK Area Dialing Code 02379

02379

Where is area code 02379 in uk?

Southampton 79

Portsmouth 79

Information About Area Code 02379

Area Code 02379
Covered Area

Southampton 79

Portsmouth 79

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2379 xxxxxx
Australia 0011 44 2379 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2379 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2379 xxxxxx
Cuba 119 44 2379 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2379 xxxxxx
Local Number Format 02379 xxxxxx

FAQ: 02379

Q: Where is telephone area code 02379 located?

A: The dialing area code 02379 is belongs to Southampton 79, Portsmouth 79, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02379?

A: At first, dial aread code which is 02379 and the add rest of the numbers. Example: 02379 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02379?

A: To make an international call with area code 02379, dial country code which is +44 or 0044, area code 2379 and rest of the numbers. Example: +44 2379 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02379 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2379 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2379 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02379 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2379 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2379 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02379 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2379 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2379 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02379 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2379 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2379 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02379 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2379 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2379 xxxxxx

02379 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02379 from 02379 00xxxx to 02379 99xxxx.

02379 00xxxx 02379 01xxxx 02379 02xxxx 02379 03xxxx 02379 04xxxx 02379 05xxxx 02379 06xxxx 02379 07xxxx 02379 08xxxx 02379 09xxxx 02379 10xxxx 02379 11xxxx 02379 12xxxx 02379 13xxxx 02379 14xxxx 02379 15xxxx 02379 16xxxx 02379 17xxxx 02379 18xxxx 02379 19xxxx 02379 20xxxx 02379 21xxxx 02379 22xxxx 02379 23xxxx 02379 24xxxx 02379 25xxxx 02379 26xxxx 02379 27xxxx 02379 28xxxx 02379 29xxxx 02379 30xxxx 02379 31xxxx 02379 32xxxx 02379 33xxxx 02379 34xxxx 02379 35xxxx 02379 36xxxx 02379 37xxxx 02379 38xxxx 02379 39xxxx 02379 40xxxx 02379 41xxxx 02379 42xxxx 02379 43xxxx 02379 44xxxx 02379 45xxxx 02379 46xxxx 02379 47xxxx 02379 48xxxx 02379 49xxxx 02379 50xxxx 02379 51xxxx 02379 52xxxx 02379 53xxxx 02379 54xxxx 02379 55xxxx 02379 56xxxx 02379 57xxxx 02379 58xxxx 02379 59xxxx 02379 60xxxx 02379 61xxxx 02379 62xxxx 02379 63xxxx 02379 64xxxx 02379 65xxxx 02379 66xxxx 02379 67xxxx 02379 68xxxx 02379 69xxxx 02379 70xxxx 02379 71xxxx 02379 72xxxx 02379 73xxxx 02379 74xxxx 02379 75xxxx 02379 76xxxx 02379 77xxxx 02379 78xxxx 02379 79xxxx 02379 80xxxx 02379 81xxxx 02379 82xxxx 02379 83xxxx 02379 84xxxx 02379 85xxxx 02379 86xxxx 02379 87xxxx 02379 88xxxx 02379 89xxxx 02379 90xxxx 02379 91xxxx 02379 92xxxx 02379 93xxxx 02379 94xxxx 02379 95xxxx 02379 96xxxx 02379 97xxxx 02379 98xxxx 02379 99xxxx