UK Area Dialing Code 02380

02380

Where is area code 02380 in uk?

Southampton 80

Portsmouth 80

Information About Area Code 02380

Area Code 02380
Covered Area

Southampton 80

Portsmouth 80

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2380 xxxxxx
Australia 0011 44 2380 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2380 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2380 xxxxxx
Cuba 119 44 2380 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2380 xxxxxx
Local Number Format 02380 xxxxxx

FAQ: 02380

Q: Where is telephone area code 02380 located?

A: The dialing area code 02380 is belongs to Southampton 80, Portsmouth 80, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02380?

A: At first, dial aread code which is 02380 and the add rest of the numbers. Example: 02380 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02380?

A: To make an international call with area code 02380, dial country code which is +44 or 0044, area code 2380 and rest of the numbers. Example: +44 2380 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02380 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2380 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2380 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02380 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2380 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2380 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02380 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2380 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2380 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02380 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2380 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2380 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02380 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2380 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2380 xxxxxx

02380 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02380 from 02380 00xxxx to 02380 99xxxx.

02380 00xxxx 02380 01xxxx 02380 02xxxx 02380 03xxxx 02380 04xxxx 02380 05xxxx 02380 06xxxx 02380 07xxxx 02380 08xxxx 02380 09xxxx 02380 10xxxx 02380 11xxxx 02380 12xxxx 02380 13xxxx 02380 14xxxx 02380 15xxxx 02380 16xxxx 02380 17xxxx 02380 18xxxx 02380 19xxxx 02380 20xxxx 02380 21xxxx 02380 22xxxx 02380 23xxxx 02380 24xxxx 02380 25xxxx 02380 26xxxx 02380 27xxxx 02380 28xxxx 02380 29xxxx 02380 30xxxx 02380 31xxxx 02380 32xxxx 02380 33xxxx 02380 34xxxx 02380 35xxxx 02380 36xxxx 02380 37xxxx 02380 38xxxx 02380 39xxxx 02380 40xxxx 02380 41xxxx 02380 42xxxx 02380 43xxxx 02380 44xxxx 02380 45xxxx 02380 46xxxx 02380 47xxxx 02380 48xxxx 02380 49xxxx 02380 50xxxx 02380 51xxxx 02380 52xxxx 02380 53xxxx 02380 54xxxx 02380 55xxxx 02380 56xxxx 02380 57xxxx 02380 58xxxx 02380 59xxxx 02380 60xxxx 02380 61xxxx 02380 62xxxx 02380 63xxxx 02380 64xxxx 02380 65xxxx 02380 66xxxx 02380 67xxxx 02380 68xxxx 02380 69xxxx 02380 70xxxx 02380 71xxxx 02380 72xxxx 02380 73xxxx 02380 74xxxx 02380 75xxxx 02380 76xxxx 02380 77xxxx 02380 78xxxx 02380 79xxxx 02380 80xxxx 02380 81xxxx 02380 82xxxx 02380 83xxxx 02380 84xxxx 02380 85xxxx 02380 86xxxx 02380 87xxxx 02380 88xxxx 02380 89xxxx 02380 90xxxx 02380 91xxxx 02380 92xxxx 02380 93xxxx 02380 94xxxx 02380 95xxxx 02380 96xxxx 02380 97xxxx 02380 98xxxx 02380 99xxxx