UK Area Dialing Code 02381

02381

Where is area code 02381 in uk?

Southampton 81

Portsmouth 81

Information About Area Code 02381

Area Code 02381
Covered Area

Southampton 81

Portsmouth 81

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2381 xxxxxx
Australia 0011 44 2381 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2381 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2381 xxxxxx
Cuba 119 44 2381 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2381 xxxxxx
Local Number Format 02381 xxxxxx

FAQ: 02381

Q: Where is telephone area code 02381 located?

A: The dialing area code 02381 is belongs to Southampton 81, Portsmouth 81, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02381?

A: At first, dial aread code which is 02381 and the add rest of the numbers. Example: 02381 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02381?

A: To make an international call with area code 02381, dial country code which is +44 or 0044, area code 2381 and rest of the numbers. Example: +44 2381 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02381 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2381 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2381 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02381 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2381 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2381 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02381 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2381 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2381 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02381 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2381 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2381 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02381 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2381 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2381 xxxxxx

02381 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02381 from 02381 00xxxx to 02381 99xxxx.

02381 00xxxx 02381 01xxxx 02381 02xxxx 02381 03xxxx 02381 04xxxx 02381 05xxxx 02381 06xxxx 02381 07xxxx 02381 08xxxx 02381 09xxxx 02381 10xxxx 02381 11xxxx 02381 12xxxx 02381 13xxxx 02381 14xxxx 02381 15xxxx 02381 16xxxx 02381 17xxxx 02381 18xxxx 02381 19xxxx 02381 20xxxx 02381 21xxxx 02381 22xxxx 02381 23xxxx 02381 24xxxx 02381 25xxxx 02381 26xxxx 02381 27xxxx 02381 28xxxx 02381 29xxxx 02381 30xxxx 02381 31xxxx 02381 32xxxx 02381 33xxxx 02381 34xxxx 02381 35xxxx 02381 36xxxx 02381 37xxxx 02381 38xxxx 02381 39xxxx 02381 40xxxx 02381 41xxxx 02381 42xxxx 02381 43xxxx 02381 44xxxx 02381 45xxxx 02381 46xxxx 02381 47xxxx 02381 48xxxx 02381 49xxxx 02381 50xxxx 02381 51xxxx 02381 52xxxx 02381 53xxxx 02381 54xxxx 02381 55xxxx 02381 56xxxx 02381 57xxxx 02381 58xxxx 02381 59xxxx 02381 60xxxx 02381 61xxxx 02381 62xxxx 02381 63xxxx 02381 64xxxx 02381 65xxxx 02381 66xxxx 02381 67xxxx 02381 68xxxx 02381 69xxxx 02381 70xxxx 02381 71xxxx 02381 72xxxx 02381 73xxxx 02381 74xxxx 02381 75xxxx 02381 76xxxx 02381 77xxxx 02381 78xxxx 02381 79xxxx 02381 80xxxx 02381 81xxxx 02381 82xxxx 02381 83xxxx 02381 84xxxx 02381 85xxxx 02381 86xxxx 02381 87xxxx 02381 88xxxx 02381 89xxxx 02381 90xxxx 02381 91xxxx 02381 92xxxx 02381 93xxxx 02381 94xxxx 02381 95xxxx 02381 96xxxx 02381 97xxxx 02381 98xxxx 02381 99xxxx