UK Area Dialing Code 02382

02382

Where is area code 02382 in uk?

Southampton 82

Portsmouth 82

Information About Area Code 02382

Area Code 02382
Covered Area

Southampton 82

Portsmouth 82

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2382 xxxxxx
Australia 0011 44 2382 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2382 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2382 xxxxxx
Cuba 119 44 2382 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2382 xxxxxx
Local Number Format 02382 xxxxxx

FAQ: 02382

Q: Where is telephone area code 02382 located?

A: The dialing area code 02382 is belongs to Southampton 82, Portsmouth 82, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02382?

A: At first, dial aread code which is 02382 and the add rest of the numbers. Example: 02382 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02382?

A: To make an international call with area code 02382, dial country code which is +44 or 0044, area code 2382 and rest of the numbers. Example: +44 2382 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02382 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2382 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2382 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02382 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2382 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2382 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02382 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2382 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2382 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02382 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2382 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2382 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02382 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2382 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2382 xxxxxx

02382 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02382 from 02382 00xxxx to 02382 99xxxx.

02382 00xxxx 02382 01xxxx 02382 02xxxx 02382 03xxxx 02382 04xxxx 02382 05xxxx 02382 06xxxx 02382 07xxxx 02382 08xxxx 02382 09xxxx 02382 10xxxx 02382 11xxxx 02382 12xxxx 02382 13xxxx 02382 14xxxx 02382 15xxxx 02382 16xxxx 02382 17xxxx 02382 18xxxx 02382 19xxxx 02382 20xxxx 02382 21xxxx 02382 22xxxx 02382 23xxxx 02382 24xxxx 02382 25xxxx 02382 26xxxx 02382 27xxxx 02382 28xxxx 02382 29xxxx 02382 30xxxx 02382 31xxxx 02382 32xxxx 02382 33xxxx 02382 34xxxx 02382 35xxxx 02382 36xxxx 02382 37xxxx 02382 38xxxx 02382 39xxxx 02382 40xxxx 02382 41xxxx 02382 42xxxx 02382 43xxxx 02382 44xxxx 02382 45xxxx 02382 46xxxx 02382 47xxxx 02382 48xxxx 02382 49xxxx 02382 50xxxx 02382 51xxxx 02382 52xxxx 02382 53xxxx 02382 54xxxx 02382 55xxxx 02382 56xxxx 02382 57xxxx 02382 58xxxx 02382 59xxxx 02382 60xxxx 02382 61xxxx 02382 62xxxx 02382 63xxxx 02382 64xxxx 02382 65xxxx 02382 66xxxx 02382 67xxxx 02382 68xxxx 02382 69xxxx 02382 70xxxx 02382 71xxxx 02382 72xxxx 02382 73xxxx 02382 74xxxx 02382 75xxxx 02382 76xxxx 02382 77xxxx 02382 78xxxx 02382 79xxxx 02382 80xxxx 02382 81xxxx 02382 82xxxx 02382 83xxxx 02382 84xxxx 02382 85xxxx 02382 86xxxx 02382 87xxxx 02382 88xxxx 02382 89xxxx 02382 90xxxx 02382 91xxxx 02382 92xxxx 02382 93xxxx 02382 94xxxx 02382 95xxxx 02382 96xxxx 02382 97xxxx 02382 98xxxx 02382 99xxxx