UK Area Dialing Code 02383

02383

Where is area code 02383 in uk?

Southampton 83

Portsmouth 83

Information About Area Code 02383

Area Code 02383
Covered Area

Southampton 83

Portsmouth 83

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2383 xxxxxx
Australia 0011 44 2383 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2383 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2383 xxxxxx
Cuba 119 44 2383 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2383 xxxxxx
Local Number Format 02383 xxxxxx

FAQ: 02383

Q: Where is telephone area code 02383 located?

A: The dialing area code 02383 is belongs to Southampton 83, Portsmouth 83, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02383?

A: At first, dial aread code which is 02383 and the add rest of the numbers. Example: 02383 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02383?

A: To make an international call with area code 02383, dial country code which is +44 or 0044, area code 2383 and rest of the numbers. Example: +44 2383 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02383 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2383 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2383 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02383 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2383 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2383 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02383 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2383 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2383 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02383 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2383 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2383 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02383 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2383 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2383 xxxxxx

02383 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02383 from 02383 00xxxx to 02383 99xxxx.

02383 00xxxx 02383 01xxxx 02383 02xxxx 02383 03xxxx 02383 04xxxx 02383 05xxxx 02383 06xxxx 02383 07xxxx 02383 08xxxx 02383 09xxxx 02383 10xxxx 02383 11xxxx 02383 12xxxx 02383 13xxxx 02383 14xxxx 02383 15xxxx 02383 16xxxx 02383 17xxxx 02383 18xxxx 02383 19xxxx 02383 20xxxx 02383 21xxxx 02383 22xxxx 02383 23xxxx 02383 24xxxx 02383 25xxxx 02383 26xxxx 02383 27xxxx 02383 28xxxx 02383 29xxxx 02383 30xxxx 02383 31xxxx 02383 32xxxx 02383 33xxxx 02383 34xxxx 02383 35xxxx 02383 36xxxx 02383 37xxxx 02383 38xxxx 02383 39xxxx 02383 40xxxx 02383 41xxxx 02383 42xxxx 02383 43xxxx 02383 44xxxx 02383 45xxxx 02383 46xxxx 02383 47xxxx 02383 48xxxx 02383 49xxxx 02383 50xxxx 02383 51xxxx 02383 52xxxx 02383 53xxxx 02383 54xxxx 02383 55xxxx 02383 56xxxx 02383 57xxxx 02383 58xxxx 02383 59xxxx 02383 60xxxx 02383 61xxxx 02383 62xxxx 02383 63xxxx 02383 64xxxx 02383 65xxxx 02383 66xxxx 02383 67xxxx 02383 68xxxx 02383 69xxxx 02383 70xxxx 02383 71xxxx 02383 72xxxx 02383 73xxxx 02383 74xxxx 02383 75xxxx 02383 76xxxx 02383 77xxxx 02383 78xxxx 02383 79xxxx 02383 80xxxx 02383 81xxxx 02383 82xxxx 02383 83xxxx 02383 84xxxx 02383 85xxxx 02383 86xxxx 02383 87xxxx 02383 88xxxx 02383 89xxxx 02383 90xxxx 02383 91xxxx 02383 92xxxx 02383 93xxxx 02383 94xxxx 02383 95xxxx 02383 96xxxx 02383 97xxxx 02383 98xxxx 02383 99xxxx