UK Area Dialing Code 02384

02384

Where is area code 02384 in uk?

Southampton 84

Portsmouth 84

Information About Area Code 02384

Area Code 02384
Covered Area

Southampton 84

Portsmouth 84

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2384 xxxxxx
Australia 0011 44 2384 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2384 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2384 xxxxxx
Cuba 119 44 2384 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2384 xxxxxx
Local Number Format 02384 xxxxxx

FAQ: 02384

Q: Where is telephone area code 02384 located?

A: The dialing area code 02384 is belongs to Southampton 84, Portsmouth 84, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02384?

A: At first, dial aread code which is 02384 and the add rest of the numbers. Example: 02384 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02384?

A: To make an international call with area code 02384, dial country code which is +44 or 0044, area code 2384 and rest of the numbers. Example: +44 2384 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02384 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2384 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2384 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02384 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2384 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2384 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02384 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2384 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2384 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02384 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2384 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2384 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02384 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2384 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2384 xxxxxx

02384 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02384 from 02384 00xxxx to 02384 99xxxx.

02384 00xxxx 02384 01xxxx 02384 02xxxx 02384 03xxxx 02384 04xxxx 02384 05xxxx 02384 06xxxx 02384 07xxxx 02384 08xxxx 02384 09xxxx 02384 10xxxx 02384 11xxxx 02384 12xxxx 02384 13xxxx 02384 14xxxx 02384 15xxxx 02384 16xxxx 02384 17xxxx 02384 18xxxx 02384 19xxxx 02384 20xxxx 02384 21xxxx 02384 22xxxx 02384 23xxxx 02384 24xxxx 02384 25xxxx 02384 26xxxx 02384 27xxxx 02384 28xxxx 02384 29xxxx 02384 30xxxx 02384 31xxxx 02384 32xxxx 02384 33xxxx 02384 34xxxx 02384 35xxxx 02384 36xxxx 02384 37xxxx 02384 38xxxx 02384 39xxxx 02384 40xxxx 02384 41xxxx 02384 42xxxx 02384 43xxxx 02384 44xxxx 02384 45xxxx 02384 46xxxx 02384 47xxxx 02384 48xxxx 02384 49xxxx 02384 50xxxx 02384 51xxxx 02384 52xxxx 02384 53xxxx 02384 54xxxx 02384 55xxxx 02384 56xxxx 02384 57xxxx 02384 58xxxx 02384 59xxxx 02384 60xxxx 02384 61xxxx 02384 62xxxx 02384 63xxxx 02384 64xxxx 02384 65xxxx 02384 66xxxx 02384 67xxxx 02384 68xxxx 02384 69xxxx 02384 70xxxx 02384 71xxxx 02384 72xxxx 02384 73xxxx 02384 74xxxx 02384 75xxxx 02384 76xxxx 02384 77xxxx 02384 78xxxx 02384 79xxxx 02384 80xxxx 02384 81xxxx 02384 82xxxx 02384 83xxxx 02384 84xxxx 02384 85xxxx 02384 86xxxx 02384 87xxxx 02384 88xxxx 02384 89xxxx 02384 90xxxx 02384 91xxxx 02384 92xxxx 02384 93xxxx 02384 94xxxx 02384 95xxxx 02384 96xxxx 02384 97xxxx 02384 98xxxx 02384 99xxxx