UK Area Dialing Code 02385

02385

Where is area code 02385 in uk?

Southampton 85

Portsmouth 85

Information About Area Code 02385

Area Code 02385
Covered Area

Southampton 85

Portsmouth 85

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2385 xxxxxx
Australia 0011 44 2385 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2385 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2385 xxxxxx
Cuba 119 44 2385 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2385 xxxxxx
Local Number Format 02385 xxxxxx

FAQ: 02385

Q: Where is telephone area code 02385 located?

A: The dialing area code 02385 is belongs to Southampton 85, Portsmouth 85, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02385?

A: At first, dial aread code which is 02385 and the add rest of the numbers. Example: 02385 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02385?

A: To make an international call with area code 02385, dial country code which is +44 or 0044, area code 2385 and rest of the numbers. Example: +44 2385 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02385 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2385 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2385 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02385 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2385 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2385 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02385 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2385 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2385 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02385 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2385 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2385 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02385 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2385 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2385 xxxxxx

02385 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02385 from 02385 00xxxx to 02385 99xxxx.

02385 00xxxx 02385 01xxxx 02385 02xxxx 02385 03xxxx 02385 04xxxx 02385 05xxxx 02385 06xxxx 02385 07xxxx 02385 08xxxx 02385 09xxxx 02385 10xxxx 02385 11xxxx 02385 12xxxx 02385 13xxxx 02385 14xxxx 02385 15xxxx 02385 16xxxx 02385 17xxxx 02385 18xxxx 02385 19xxxx 02385 20xxxx 02385 21xxxx 02385 22xxxx 02385 23xxxx 02385 24xxxx 02385 25xxxx 02385 26xxxx 02385 27xxxx 02385 28xxxx 02385 29xxxx 02385 30xxxx 02385 31xxxx 02385 32xxxx 02385 33xxxx 02385 34xxxx 02385 35xxxx 02385 36xxxx 02385 37xxxx 02385 38xxxx 02385 39xxxx 02385 40xxxx 02385 41xxxx 02385 42xxxx 02385 43xxxx 02385 44xxxx 02385 45xxxx 02385 46xxxx 02385 47xxxx 02385 48xxxx 02385 49xxxx 02385 50xxxx 02385 51xxxx 02385 52xxxx 02385 53xxxx 02385 54xxxx 02385 55xxxx 02385 56xxxx 02385 57xxxx 02385 58xxxx 02385 59xxxx 02385 60xxxx 02385 61xxxx 02385 62xxxx 02385 63xxxx 02385 64xxxx 02385 65xxxx 02385 66xxxx 02385 67xxxx 02385 68xxxx 02385 69xxxx 02385 70xxxx 02385 71xxxx 02385 72xxxx 02385 73xxxx 02385 74xxxx 02385 75xxxx 02385 76xxxx 02385 77xxxx 02385 78xxxx 02385 79xxxx 02385 80xxxx 02385 81xxxx 02385 82xxxx 02385 83xxxx 02385 84xxxx 02385 85xxxx 02385 86xxxx 02385 87xxxx 02385 88xxxx 02385 89xxxx 02385 90xxxx 02385 91xxxx 02385 92xxxx 02385 93xxxx 02385 94xxxx 02385 95xxxx 02385 96xxxx 02385 97xxxx 02385 98xxxx 02385 99xxxx