UK Area Dialing Code 02386

02386

Where is area code 02386 in uk?

Southampton 86

Portsmouth 86

Information About Area Code 02386

Area Code 02386
Covered Area

Southampton 86

Portsmouth 86

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2386 xxxxxx
Australia 0011 44 2386 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2386 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2386 xxxxxx
Cuba 119 44 2386 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2386 xxxxxx
Local Number Format 02386 xxxxxx

FAQ: 02386

Q: Where is telephone area code 02386 located?

A: The dialing area code 02386 is belongs to Southampton 86, Portsmouth 86, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02386?

A: At first, dial aread code which is 02386 and the add rest of the numbers. Example: 02386 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02386?

A: To make an international call with area code 02386, dial country code which is +44 or 0044, area code 2386 and rest of the numbers. Example: +44 2386 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02386 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2386 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2386 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02386 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2386 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2386 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02386 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2386 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2386 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02386 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2386 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2386 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02386 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2386 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2386 xxxxxx

02386 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02386 from 02386 00xxxx to 02386 99xxxx.

02386 00xxxx 02386 01xxxx 02386 02xxxx 02386 03xxxx 02386 04xxxx 02386 05xxxx 02386 06xxxx 02386 07xxxx 02386 08xxxx 02386 09xxxx 02386 10xxxx 02386 11xxxx 02386 12xxxx 02386 13xxxx 02386 14xxxx 02386 15xxxx 02386 16xxxx 02386 17xxxx 02386 18xxxx 02386 19xxxx 02386 20xxxx 02386 21xxxx 02386 22xxxx 02386 23xxxx 02386 24xxxx 02386 25xxxx 02386 26xxxx 02386 27xxxx 02386 28xxxx 02386 29xxxx 02386 30xxxx 02386 31xxxx 02386 32xxxx 02386 33xxxx 02386 34xxxx 02386 35xxxx 02386 36xxxx 02386 37xxxx 02386 38xxxx 02386 39xxxx 02386 40xxxx 02386 41xxxx 02386 42xxxx 02386 43xxxx 02386 44xxxx 02386 45xxxx 02386 46xxxx 02386 47xxxx 02386 48xxxx 02386 49xxxx 02386 50xxxx 02386 51xxxx 02386 52xxxx 02386 53xxxx 02386 54xxxx 02386 55xxxx 02386 56xxxx 02386 57xxxx 02386 58xxxx 02386 59xxxx 02386 60xxxx 02386 61xxxx 02386 62xxxx 02386 63xxxx 02386 64xxxx 02386 65xxxx 02386 66xxxx 02386 67xxxx 02386 68xxxx 02386 69xxxx 02386 70xxxx 02386 71xxxx 02386 72xxxx 02386 73xxxx 02386 74xxxx 02386 75xxxx 02386 76xxxx 02386 77xxxx 02386 78xxxx 02386 79xxxx 02386 80xxxx 02386 81xxxx 02386 82xxxx 02386 83xxxx 02386 84xxxx 02386 85xxxx 02386 86xxxx 02386 87xxxx 02386 88xxxx 02386 89xxxx 02386 90xxxx 02386 91xxxx 02386 92xxxx 02386 93xxxx 02386 94xxxx 02386 95xxxx 02386 96xxxx 02386 97xxxx 02386 98xxxx 02386 99xxxx