UK Area Dialing Code 02387

02387

Where is area code 02387 in uk?

Southampton 87

Portsmouth 87

Information About Area Code 02387

Area Code 02387
Covered Area

Southampton 87

Portsmouth 87

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2387 xxxxxx
Australia 0011 44 2387 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2387 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2387 xxxxxx
Cuba 119 44 2387 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2387 xxxxxx
Local Number Format 02387 xxxxxx

FAQ: 02387

Q: Where is telephone area code 02387 located?

A: The dialing area code 02387 is belongs to Southampton 87, Portsmouth 87, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02387?

A: At first, dial aread code which is 02387 and the add rest of the numbers. Example: 02387 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02387?

A: To make an international call with area code 02387, dial country code which is +44 or 0044, area code 2387 and rest of the numbers. Example: +44 2387 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02387 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2387 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2387 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02387 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2387 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2387 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02387 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2387 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2387 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02387 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2387 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2387 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02387 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2387 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2387 xxxxxx

02387 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02387 from 02387 00xxxx to 02387 99xxxx.

02387 00xxxx 02387 01xxxx 02387 02xxxx 02387 03xxxx 02387 04xxxx 02387 05xxxx 02387 06xxxx 02387 07xxxx 02387 08xxxx 02387 09xxxx 02387 10xxxx 02387 11xxxx 02387 12xxxx 02387 13xxxx 02387 14xxxx 02387 15xxxx 02387 16xxxx 02387 17xxxx 02387 18xxxx 02387 19xxxx 02387 20xxxx 02387 21xxxx 02387 22xxxx 02387 23xxxx 02387 24xxxx 02387 25xxxx 02387 26xxxx 02387 27xxxx 02387 28xxxx 02387 29xxxx 02387 30xxxx 02387 31xxxx 02387 32xxxx 02387 33xxxx 02387 34xxxx 02387 35xxxx 02387 36xxxx 02387 37xxxx 02387 38xxxx 02387 39xxxx 02387 40xxxx 02387 41xxxx 02387 42xxxx 02387 43xxxx 02387 44xxxx 02387 45xxxx 02387 46xxxx 02387 47xxxx 02387 48xxxx 02387 49xxxx 02387 50xxxx 02387 51xxxx 02387 52xxxx 02387 53xxxx 02387 54xxxx 02387 55xxxx 02387 56xxxx 02387 57xxxx 02387 58xxxx 02387 59xxxx 02387 60xxxx 02387 61xxxx 02387 62xxxx 02387 63xxxx 02387 64xxxx 02387 65xxxx 02387 66xxxx 02387 67xxxx 02387 68xxxx 02387 69xxxx 02387 70xxxx 02387 71xxxx 02387 72xxxx 02387 73xxxx 02387 74xxxx 02387 75xxxx 02387 76xxxx 02387 77xxxx 02387 78xxxx 02387 79xxxx 02387 80xxxx 02387 81xxxx 02387 82xxxx 02387 83xxxx 02387 84xxxx 02387 85xxxx 02387 86xxxx 02387 87xxxx 02387 88xxxx 02387 89xxxx 02387 90xxxx 02387 91xxxx 02387 92xxxx 02387 93xxxx 02387 94xxxx 02387 95xxxx 02387 96xxxx 02387 97xxxx 02387 98xxxx 02387 99xxxx