UK Area Dialing Code 02388

02388

Where is area code 02388 in uk?

Southampton 88

Portsmouth 88

Information About Area Code 02388

Area Code 02388
Covered Area

Southampton 88

Portsmouth 88

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2388 xxxxxx
Australia 0011 44 2388 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2388 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2388 xxxxxx
Cuba 119 44 2388 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2388 xxxxxx
Local Number Format 02388 xxxxxx

FAQ: 02388

Q: Where is telephone area code 02388 located?

A: The dialing area code 02388 is belongs to Southampton 88, Portsmouth 88, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02388?

A: At first, dial aread code which is 02388 and the add rest of the numbers. Example: 02388 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02388?

A: To make an international call with area code 02388, dial country code which is +44 or 0044, area code 2388 and rest of the numbers. Example: +44 2388 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02388 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2388 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2388 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02388 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2388 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2388 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02388 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2388 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2388 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02388 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2388 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2388 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02388 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2388 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2388 xxxxxx

02388 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02388 from 02388 00xxxx to 02388 99xxxx.

02388 00xxxx 02388 01xxxx 02388 02xxxx 02388 03xxxx 02388 04xxxx 02388 05xxxx 02388 06xxxx 02388 07xxxx 02388 08xxxx 02388 09xxxx 02388 10xxxx 02388 11xxxx 02388 12xxxx 02388 13xxxx 02388 14xxxx 02388 15xxxx 02388 16xxxx 02388 17xxxx 02388 18xxxx 02388 19xxxx 02388 20xxxx 02388 21xxxx 02388 22xxxx 02388 23xxxx 02388 24xxxx 02388 25xxxx 02388 26xxxx 02388 27xxxx 02388 28xxxx 02388 29xxxx 02388 30xxxx 02388 31xxxx 02388 32xxxx 02388 33xxxx 02388 34xxxx 02388 35xxxx 02388 36xxxx 02388 37xxxx 02388 38xxxx 02388 39xxxx 02388 40xxxx 02388 41xxxx 02388 42xxxx 02388 43xxxx 02388 44xxxx 02388 45xxxx 02388 46xxxx 02388 47xxxx 02388 48xxxx 02388 49xxxx 02388 50xxxx 02388 51xxxx 02388 52xxxx 02388 53xxxx 02388 54xxxx 02388 55xxxx 02388 56xxxx 02388 57xxxx 02388 58xxxx 02388 59xxxx 02388 60xxxx 02388 61xxxx 02388 62xxxx 02388 63xxxx 02388 64xxxx 02388 65xxxx 02388 66xxxx 02388 67xxxx 02388 68xxxx 02388 69xxxx 02388 70xxxx 02388 71xxxx 02388 72xxxx 02388 73xxxx 02388 74xxxx 02388 75xxxx 02388 76xxxx 02388 77xxxx 02388 78xxxx 02388 79xxxx 02388 80xxxx 02388 81xxxx 02388 82xxxx 02388 83xxxx 02388 84xxxx 02388 85xxxx 02388 86xxxx 02388 87xxxx 02388 88xxxx 02388 89xxxx 02388 90xxxx 02388 91xxxx 02388 92xxxx 02388 93xxxx 02388 94xxxx 02388 95xxxx 02388 96xxxx 02388 97xxxx 02388 98xxxx 02388 99xxxx