UK Area Dialing Code 02389

02389

Where is area code 02389 in uk?

Southampton 89

Portsmouth 89

Information About Area Code 02389

Area Code 02389
Covered Area

Southampton 89

Portsmouth 89

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2389 xxxxxx
Australia 0011 44 2389 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2389 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2389 xxxxxx
Cuba 119 44 2389 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2389 xxxxxx
Local Number Format 02389 xxxxxx

FAQ: 02389

Q: Where is telephone area code 02389 located?

A: The dialing area code 02389 is belongs to Southampton 89, Portsmouth 89, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02389?

A: At first, dial aread code which is 02389 and the add rest of the numbers. Example: 02389 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02389?

A: To make an international call with area code 02389, dial country code which is +44 or 0044, area code 2389 and rest of the numbers. Example: +44 2389 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02389 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2389 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2389 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02389 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2389 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2389 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02389 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2389 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2389 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02389 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2389 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2389 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02389 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2389 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2389 xxxxxx

02389 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02389 from 02389 00xxxx to 02389 99xxxx.

02389 00xxxx 02389 01xxxx 02389 02xxxx 02389 03xxxx 02389 04xxxx 02389 05xxxx 02389 06xxxx 02389 07xxxx 02389 08xxxx 02389 09xxxx 02389 10xxxx 02389 11xxxx 02389 12xxxx 02389 13xxxx 02389 14xxxx 02389 15xxxx 02389 16xxxx 02389 17xxxx 02389 18xxxx 02389 19xxxx 02389 20xxxx 02389 21xxxx 02389 22xxxx 02389 23xxxx 02389 24xxxx 02389 25xxxx 02389 26xxxx 02389 27xxxx 02389 28xxxx 02389 29xxxx 02389 30xxxx 02389 31xxxx 02389 32xxxx 02389 33xxxx 02389 34xxxx 02389 35xxxx 02389 36xxxx 02389 37xxxx 02389 38xxxx 02389 39xxxx 02389 40xxxx 02389 41xxxx 02389 42xxxx 02389 43xxxx 02389 44xxxx 02389 45xxxx 02389 46xxxx 02389 47xxxx 02389 48xxxx 02389 49xxxx 02389 50xxxx 02389 51xxxx 02389 52xxxx 02389 53xxxx 02389 54xxxx 02389 55xxxx 02389 56xxxx 02389 57xxxx 02389 58xxxx 02389 59xxxx 02389 60xxxx 02389 61xxxx 02389 62xxxx 02389 63xxxx 02389 64xxxx 02389 65xxxx 02389 66xxxx 02389 67xxxx 02389 68xxxx 02389 69xxxx 02389 70xxxx 02389 71xxxx 02389 72xxxx 02389 73xxxx 02389 74xxxx 02389 75xxxx 02389 76xxxx 02389 77xxxx 02389 78xxxx 02389 79xxxx 02389 80xxxx 02389 81xxxx 02389 82xxxx 02389 83xxxx 02389 84xxxx 02389 85xxxx 02389 86xxxx 02389 87xxxx 02389 88xxxx 02389 89xxxx 02389 90xxxx 02389 91xxxx 02389 92xxxx 02389 93xxxx 02389 94xxxx 02389 95xxxx 02389 96xxxx 02389 97xxxx 02389 98xxxx 02389 99xxxx