UK Area Dialing Code 02390

02390

Where is area code 02390 in uk?

Southampton 90

Portsmouth 90

Information About Area Code 02390

Area Code 02390
Covered Area

Southampton 90

Portsmouth 90

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2390 xxxxxx
Australia 0011 44 2390 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2390 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2390 xxxxxx
Cuba 119 44 2390 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2390 xxxxxx
Local Number Format 02390 xxxxxx

FAQ: 02390

Q: Where is telephone area code 02390 located?

A: The dialing area code 02390 is belongs to Southampton 90, Portsmouth 90, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02390?

A: At first, dial aread code which is 02390 and the add rest of the numbers. Example: 02390 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02390?

A: To make an international call with area code 02390, dial country code which is +44 or 0044, area code 2390 and rest of the numbers. Example: +44 2390 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02390 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2390 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2390 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02390 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2390 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2390 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02390 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2390 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2390 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02390 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2390 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2390 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02390 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2390 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2390 xxxxxx

02390 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02390 from 02390 00xxxx to 02390 99xxxx.

02390 00xxxx 02390 01xxxx 02390 02xxxx 02390 03xxxx 02390 04xxxx 02390 05xxxx 02390 06xxxx 02390 07xxxx 02390 08xxxx 02390 09xxxx 02390 10xxxx 02390 11xxxx 02390 12xxxx 02390 13xxxx 02390 14xxxx 02390 15xxxx 02390 16xxxx 02390 17xxxx 02390 18xxxx 02390 19xxxx 02390 20xxxx 02390 21xxxx 02390 22xxxx 02390 23xxxx 02390 24xxxx 02390 25xxxx 02390 26xxxx 02390 27xxxx 02390 28xxxx 02390 29xxxx 02390 30xxxx 02390 31xxxx 02390 32xxxx 02390 33xxxx 02390 34xxxx 02390 35xxxx 02390 36xxxx 02390 37xxxx 02390 38xxxx 02390 39xxxx 02390 40xxxx 02390 41xxxx 02390 42xxxx 02390 43xxxx 02390 44xxxx 02390 45xxxx 02390 46xxxx 02390 47xxxx 02390 48xxxx 02390 49xxxx 02390 50xxxx 02390 51xxxx 02390 52xxxx 02390 53xxxx 02390 54xxxx 02390 55xxxx 02390 56xxxx 02390 57xxxx 02390 58xxxx 02390 59xxxx 02390 60xxxx 02390 61xxxx 02390 62xxxx 02390 63xxxx 02390 64xxxx 02390 65xxxx 02390 66xxxx 02390 67xxxx 02390 68xxxx 02390 69xxxx 02390 70xxxx 02390 71xxxx 02390 72xxxx 02390 73xxxx 02390 74xxxx 02390 75xxxx 02390 76xxxx 02390 77xxxx 02390 78xxxx 02390 79xxxx 02390 80xxxx 02390 81xxxx 02390 82xxxx 02390 83xxxx 02390 84xxxx 02390 85xxxx 02390 86xxxx 02390 87xxxx 02390 88xxxx 02390 89xxxx 02390 90xxxx 02390 91xxxx 02390 92xxxx 02390 93xxxx 02390 94xxxx 02390 95xxxx 02390 96xxxx 02390 97xxxx 02390 98xxxx 02390 99xxxx