UK Area Dialing Code 02391

02391

Where is area code 02391 in uk?

Southampton 91

Portsmouth 91

Information About Area Code 02391

Area Code 02391
Covered Area

Southampton 91

Portsmouth 91

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2391 xxxxxx
Australia 0011 44 2391 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2391 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2391 xxxxxx
Cuba 119 44 2391 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2391 xxxxxx
Local Number Format 02391 xxxxxx

FAQ: 02391

Q: Where is telephone area code 02391 located?

A: The dialing area code 02391 is belongs to Southampton 91, Portsmouth 91, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02391?

A: At first, dial aread code which is 02391 and the add rest of the numbers. Example: 02391 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02391?

A: To make an international call with area code 02391, dial country code which is +44 or 0044, area code 2391 and rest of the numbers. Example: +44 2391 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02391 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2391 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2391 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02391 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2391 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2391 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02391 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2391 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2391 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02391 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2391 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2391 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02391 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2391 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2391 xxxxxx

02391 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02391 from 02391 00xxxx to 02391 99xxxx.

02391 00xxxx 02391 01xxxx 02391 02xxxx 02391 03xxxx 02391 04xxxx 02391 05xxxx 02391 06xxxx 02391 07xxxx 02391 08xxxx 02391 09xxxx 02391 10xxxx 02391 11xxxx 02391 12xxxx 02391 13xxxx 02391 14xxxx 02391 15xxxx 02391 16xxxx 02391 17xxxx 02391 18xxxx 02391 19xxxx 02391 20xxxx 02391 21xxxx 02391 22xxxx 02391 23xxxx 02391 24xxxx 02391 25xxxx 02391 26xxxx 02391 27xxxx 02391 28xxxx 02391 29xxxx 02391 30xxxx 02391 31xxxx 02391 32xxxx 02391 33xxxx 02391 34xxxx 02391 35xxxx 02391 36xxxx 02391 37xxxx 02391 38xxxx 02391 39xxxx 02391 40xxxx 02391 41xxxx 02391 42xxxx 02391 43xxxx 02391 44xxxx 02391 45xxxx 02391 46xxxx 02391 47xxxx 02391 48xxxx 02391 49xxxx 02391 50xxxx 02391 51xxxx 02391 52xxxx 02391 53xxxx 02391 54xxxx 02391 55xxxx 02391 56xxxx 02391 57xxxx 02391 58xxxx 02391 59xxxx 02391 60xxxx 02391 61xxxx 02391 62xxxx 02391 63xxxx 02391 64xxxx 02391 65xxxx 02391 66xxxx 02391 67xxxx 02391 68xxxx 02391 69xxxx 02391 70xxxx 02391 71xxxx 02391 72xxxx 02391 73xxxx 02391 74xxxx 02391 75xxxx 02391 76xxxx 02391 77xxxx 02391 78xxxx 02391 79xxxx 02391 80xxxx 02391 81xxxx 02391 82xxxx 02391 83xxxx 02391 84xxxx 02391 85xxxx 02391 86xxxx 02391 87xxxx 02391 88xxxx 02391 89xxxx 02391 90xxxx 02391 91xxxx 02391 92xxxx 02391 93xxxx 02391 94xxxx 02391 95xxxx 02391 96xxxx 02391 97xxxx 02391 98xxxx 02391 99xxxx