UK Area Dialing Code 02393

02393

Where is area code 02393 in uk?

Southampton 93

Portsmouth 93

Information About Area Code 02393

Area Code 02393
Covered Area

Southampton 93

Portsmouth 93

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2393 xxxxxx
Australia 0011 44 2393 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2393 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2393 xxxxxx
Cuba 119 44 2393 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2393 xxxxxx
Local Number Format 02393 xxxxxx

FAQ: 02393

Q: Where is telephone area code 02393 located?

A: The dialing area code 02393 is belongs to Southampton 93, Portsmouth 93, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02393?

A: At first, dial aread code which is 02393 and the add rest of the numbers. Example: 02393 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02393?

A: To make an international call with area code 02393, dial country code which is +44 or 0044, area code 2393 and rest of the numbers. Example: +44 2393 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02393 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2393 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2393 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02393 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2393 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2393 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02393 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2393 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2393 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02393 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2393 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2393 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02393 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2393 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2393 xxxxxx

02393 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02393 from 02393 00xxxx to 02393 99xxxx.

02393 00xxxx 02393 01xxxx 02393 02xxxx 02393 03xxxx 02393 04xxxx 02393 05xxxx 02393 06xxxx 02393 07xxxx 02393 08xxxx 02393 09xxxx 02393 10xxxx 02393 11xxxx 02393 12xxxx 02393 13xxxx 02393 14xxxx 02393 15xxxx 02393 16xxxx 02393 17xxxx 02393 18xxxx 02393 19xxxx 02393 20xxxx 02393 21xxxx 02393 22xxxx 02393 23xxxx 02393 24xxxx 02393 25xxxx 02393 26xxxx 02393 27xxxx 02393 28xxxx 02393 29xxxx 02393 30xxxx 02393 31xxxx 02393 32xxxx 02393 33xxxx 02393 34xxxx 02393 35xxxx 02393 36xxxx 02393 37xxxx 02393 38xxxx 02393 39xxxx 02393 40xxxx 02393 41xxxx 02393 42xxxx 02393 43xxxx 02393 44xxxx 02393 45xxxx 02393 46xxxx 02393 47xxxx 02393 48xxxx 02393 49xxxx 02393 50xxxx 02393 51xxxx 02393 52xxxx 02393 53xxxx 02393 54xxxx 02393 55xxxx 02393 56xxxx 02393 57xxxx 02393 58xxxx 02393 59xxxx 02393 60xxxx 02393 61xxxx 02393 62xxxx 02393 63xxxx 02393 64xxxx 02393 65xxxx 02393 66xxxx 02393 67xxxx 02393 68xxxx 02393 69xxxx 02393 70xxxx 02393 71xxxx 02393 72xxxx 02393 73xxxx 02393 74xxxx 02393 75xxxx 02393 76xxxx 02393 77xxxx 02393 78xxxx 02393 79xxxx 02393 80xxxx 02393 81xxxx 02393 82xxxx 02393 83xxxx 02393 84xxxx 02393 85xxxx 02393 86xxxx 02393 87xxxx 02393 88xxxx 02393 89xxxx 02393 90xxxx 02393 91xxxx 02393 92xxxx 02393 93xxxx 02393 94xxxx 02393 95xxxx 02393 96xxxx 02393 97xxxx 02393 98xxxx 02393 99xxxx