UK Area Dialing Code 02394

02394

Where is area code 02394 in uk?

Southampton 94

Portsmouth 94

Information About Area Code 02394

Area Code 02394
Covered Area

Southampton 94

Portsmouth 94

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2394 xxxxxx
Australia 0011 44 2394 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2394 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2394 xxxxxx
Cuba 119 44 2394 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2394 xxxxxx
Local Number Format 02394 xxxxxx

FAQ: 02394

Q: Where is telephone area code 02394 located?

A: The dialing area code 02394 is belongs to Southampton 94, Portsmouth 94, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02394?

A: At first, dial aread code which is 02394 and the add rest of the numbers. Example: 02394 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02394?

A: To make an international call with area code 02394, dial country code which is +44 or 0044, area code 2394 and rest of the numbers. Example: +44 2394 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02394 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2394 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2394 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02394 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2394 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2394 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02394 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2394 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2394 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02394 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2394 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2394 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02394 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2394 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2394 xxxxxx

02394 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02394 from 02394 00xxxx to 02394 99xxxx.

02394 00xxxx 02394 01xxxx 02394 02xxxx 02394 03xxxx 02394 04xxxx 02394 05xxxx 02394 06xxxx 02394 07xxxx 02394 08xxxx 02394 09xxxx 02394 10xxxx 02394 11xxxx 02394 12xxxx 02394 13xxxx 02394 14xxxx 02394 15xxxx 02394 16xxxx 02394 17xxxx 02394 18xxxx 02394 19xxxx 02394 20xxxx 02394 21xxxx 02394 22xxxx 02394 23xxxx 02394 24xxxx 02394 25xxxx 02394 26xxxx 02394 27xxxx 02394 28xxxx 02394 29xxxx 02394 30xxxx 02394 31xxxx 02394 32xxxx 02394 33xxxx 02394 34xxxx 02394 35xxxx 02394 36xxxx 02394 37xxxx 02394 38xxxx 02394 39xxxx 02394 40xxxx 02394 41xxxx 02394 42xxxx 02394 43xxxx 02394 44xxxx 02394 45xxxx 02394 46xxxx 02394 47xxxx 02394 48xxxx 02394 49xxxx 02394 50xxxx 02394 51xxxx 02394 52xxxx 02394 53xxxx 02394 54xxxx 02394 55xxxx 02394 56xxxx 02394 57xxxx 02394 58xxxx 02394 59xxxx 02394 60xxxx 02394 61xxxx 02394 62xxxx 02394 63xxxx 02394 64xxxx 02394 65xxxx 02394 66xxxx 02394 67xxxx 02394 68xxxx 02394 69xxxx 02394 70xxxx 02394 71xxxx 02394 72xxxx 02394 73xxxx 02394 74xxxx 02394 75xxxx 02394 76xxxx 02394 77xxxx 02394 78xxxx 02394 79xxxx 02394 80xxxx 02394 81xxxx 02394 82xxxx 02394 83xxxx 02394 84xxxx 02394 85xxxx 02394 86xxxx 02394 87xxxx 02394 88xxxx 02394 89xxxx 02394 90xxxx 02394 91xxxx 02394 92xxxx 02394 93xxxx 02394 94xxxx 02394 95xxxx 02394 96xxxx 02394 97xxxx 02394 98xxxx 02394 99xxxx