UK Area Dialing Code 02395

02395

Where is area code 02395 in uk?

Southampton 95

Portsmouth 95

Information About Area Code 02395

Area Code 02395
Covered Area

Southampton 95

Portsmouth 95

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2395 xxxxxx
Australia 0011 44 2395 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2395 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2395 xxxxxx
Cuba 119 44 2395 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2395 xxxxxx
Local Number Format 02395 xxxxxx

FAQ: 02395

Q: Where is telephone area code 02395 located?

A: The dialing area code 02395 is belongs to Southampton 95, Portsmouth 95, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02395?

A: At first, dial aread code which is 02395 and the add rest of the numbers. Example: 02395 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02395?

A: To make an international call with area code 02395, dial country code which is +44 or 0044, area code 2395 and rest of the numbers. Example: +44 2395 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02395 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2395 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2395 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02395 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2395 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2395 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02395 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2395 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2395 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02395 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2395 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2395 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02395 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2395 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2395 xxxxxx

02395 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02395 from 02395 00xxxx to 02395 99xxxx.

02395 00xxxx 02395 01xxxx 02395 02xxxx 02395 03xxxx 02395 04xxxx 02395 05xxxx 02395 06xxxx 02395 07xxxx 02395 08xxxx 02395 09xxxx 02395 10xxxx 02395 11xxxx 02395 12xxxx 02395 13xxxx 02395 14xxxx 02395 15xxxx 02395 16xxxx 02395 17xxxx 02395 18xxxx 02395 19xxxx 02395 20xxxx 02395 21xxxx 02395 22xxxx 02395 23xxxx 02395 24xxxx 02395 25xxxx 02395 26xxxx 02395 27xxxx 02395 28xxxx 02395 29xxxx 02395 30xxxx 02395 31xxxx 02395 32xxxx 02395 33xxxx 02395 34xxxx 02395 35xxxx 02395 36xxxx 02395 37xxxx 02395 38xxxx 02395 39xxxx 02395 40xxxx 02395 41xxxx 02395 42xxxx 02395 43xxxx 02395 44xxxx 02395 45xxxx 02395 46xxxx 02395 47xxxx 02395 48xxxx 02395 49xxxx 02395 50xxxx 02395 51xxxx 02395 52xxxx 02395 53xxxx 02395 54xxxx 02395 55xxxx 02395 56xxxx 02395 57xxxx 02395 58xxxx 02395 59xxxx 02395 60xxxx 02395 61xxxx 02395 62xxxx 02395 63xxxx 02395 64xxxx 02395 65xxxx 02395 66xxxx 02395 67xxxx 02395 68xxxx 02395 69xxxx 02395 70xxxx 02395 71xxxx 02395 72xxxx 02395 73xxxx 02395 74xxxx 02395 75xxxx 02395 76xxxx 02395 77xxxx 02395 78xxxx 02395 79xxxx 02395 80xxxx 02395 81xxxx 02395 82xxxx 02395 83xxxx 02395 84xxxx 02395 85xxxx 02395 86xxxx 02395 87xxxx 02395 88xxxx 02395 89xxxx 02395 90xxxx 02395 91xxxx 02395 92xxxx 02395 93xxxx 02395 94xxxx 02395 95xxxx 02395 96xxxx 02395 97xxxx 02395 98xxxx 02395 99xxxx