UK Area Dialing Code 02396

02396

Where is area code 02396 in uk?

Southampton 96

Portsmouth 96

Information About Area Code 02396

Area Code 02396
Covered Area

Southampton 96

Portsmouth 96

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2396 xxxxxx
Australia 0011 44 2396 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2396 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2396 xxxxxx
Cuba 119 44 2396 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2396 xxxxxx
Local Number Format 02396 xxxxxx

FAQ: 02396

Q: Where is telephone area code 02396 located?

A: The dialing area code 02396 is belongs to Southampton 96, Portsmouth 96, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02396?

A: At first, dial aread code which is 02396 and the add rest of the numbers. Example: 02396 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02396?

A: To make an international call with area code 02396, dial country code which is +44 or 0044, area code 2396 and rest of the numbers. Example: +44 2396 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02396 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2396 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2396 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02396 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2396 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2396 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02396 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2396 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2396 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02396 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2396 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2396 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02396 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2396 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2396 xxxxxx

02396 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02396 from 02396 00xxxx to 02396 99xxxx.

02396 00xxxx 02396 01xxxx 02396 02xxxx 02396 03xxxx 02396 04xxxx 02396 05xxxx 02396 06xxxx 02396 07xxxx 02396 08xxxx 02396 09xxxx 02396 10xxxx 02396 11xxxx 02396 12xxxx 02396 13xxxx 02396 14xxxx 02396 15xxxx 02396 16xxxx 02396 17xxxx 02396 18xxxx 02396 19xxxx 02396 20xxxx 02396 21xxxx 02396 22xxxx 02396 23xxxx 02396 24xxxx 02396 25xxxx 02396 26xxxx 02396 27xxxx 02396 28xxxx 02396 29xxxx 02396 30xxxx 02396 31xxxx 02396 32xxxx 02396 33xxxx 02396 34xxxx 02396 35xxxx 02396 36xxxx 02396 37xxxx 02396 38xxxx 02396 39xxxx 02396 40xxxx 02396 41xxxx 02396 42xxxx 02396 43xxxx 02396 44xxxx 02396 45xxxx 02396 46xxxx 02396 47xxxx 02396 48xxxx 02396 49xxxx 02396 50xxxx 02396 51xxxx 02396 52xxxx 02396 53xxxx 02396 54xxxx 02396 55xxxx 02396 56xxxx 02396 57xxxx 02396 58xxxx 02396 59xxxx 02396 60xxxx 02396 61xxxx 02396 62xxxx 02396 63xxxx 02396 64xxxx 02396 65xxxx 02396 66xxxx 02396 67xxxx 02396 68xxxx 02396 69xxxx 02396 70xxxx 02396 71xxxx 02396 72xxxx 02396 73xxxx 02396 74xxxx 02396 75xxxx 02396 76xxxx 02396 77xxxx 02396 78xxxx 02396 79xxxx 02396 80xxxx 02396 81xxxx 02396 82xxxx 02396 83xxxx 02396 84xxxx 02396 85xxxx 02396 86xxxx 02396 87xxxx 02396 88xxxx 02396 89xxxx 02396 90xxxx 02396 91xxxx 02396 92xxxx 02396 93xxxx 02396 94xxxx 02396 95xxxx 02396 96xxxx 02396 97xxxx 02396 98xxxx 02396 99xxxx