UK Area Dialing Code 02397

02397

Where is area code 02397 in uk?

Southampton 97

Portsmouth 97

Information About Area Code 02397

Area Code 02397
Covered Area

Southampton 97

Portsmouth 97

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2397 xxxxxx
Australia 0011 44 2397 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2397 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2397 xxxxxx
Cuba 119 44 2397 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2397 xxxxxx
Local Number Format 02397 xxxxxx

FAQ: 02397

Q: Where is telephone area code 02397 located?

A: The dialing area code 02397 is belongs to Southampton 97, Portsmouth 97, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02397?

A: At first, dial aread code which is 02397 and the add rest of the numbers. Example: 02397 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02397?

A: To make an international call with area code 02397, dial country code which is +44 or 0044, area code 2397 and rest of the numbers. Example: +44 2397 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02397 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2397 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2397 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02397 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2397 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2397 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02397 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2397 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2397 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02397 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2397 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2397 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02397 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2397 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2397 xxxxxx

02397 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02397 from 02397 00xxxx to 02397 99xxxx.

02397 00xxxx 02397 01xxxx 02397 02xxxx 02397 03xxxx 02397 04xxxx 02397 05xxxx 02397 06xxxx 02397 07xxxx 02397 08xxxx 02397 09xxxx 02397 10xxxx 02397 11xxxx 02397 12xxxx 02397 13xxxx 02397 14xxxx 02397 15xxxx 02397 16xxxx 02397 17xxxx 02397 18xxxx 02397 19xxxx 02397 20xxxx 02397 21xxxx 02397 22xxxx 02397 23xxxx 02397 24xxxx 02397 25xxxx 02397 26xxxx 02397 27xxxx 02397 28xxxx 02397 29xxxx 02397 30xxxx 02397 31xxxx 02397 32xxxx 02397 33xxxx 02397 34xxxx 02397 35xxxx 02397 36xxxx 02397 37xxxx 02397 38xxxx 02397 39xxxx 02397 40xxxx 02397 41xxxx 02397 42xxxx 02397 43xxxx 02397 44xxxx 02397 45xxxx 02397 46xxxx 02397 47xxxx 02397 48xxxx 02397 49xxxx 02397 50xxxx 02397 51xxxx 02397 52xxxx 02397 53xxxx 02397 54xxxx 02397 55xxxx 02397 56xxxx 02397 57xxxx 02397 58xxxx 02397 59xxxx 02397 60xxxx 02397 61xxxx 02397 62xxxx 02397 63xxxx 02397 64xxxx 02397 65xxxx 02397 66xxxx 02397 67xxxx 02397 68xxxx 02397 69xxxx 02397 70xxxx 02397 71xxxx 02397 72xxxx 02397 73xxxx 02397 74xxxx 02397 75xxxx 02397 76xxxx 02397 77xxxx 02397 78xxxx 02397 79xxxx 02397 80xxxx 02397 81xxxx 02397 82xxxx 02397 83xxxx 02397 84xxxx 02397 85xxxx 02397 86xxxx 02397 87xxxx 02397 88xxxx 02397 89xxxx 02397 90xxxx 02397 91xxxx 02397 92xxxx 02397 93xxxx 02397 94xxxx 02397 95xxxx 02397 96xxxx 02397 97xxxx 02397 98xxxx 02397 99xxxx