UK Area Dialing Code 02398

02398

Where is area code 02398 in uk?

Southampton 98

Portsmouth 98

Information About Area Code 02398

Area Code 02398
Covered Area

Southampton 98

Portsmouth 98

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2398 xxxxxx
Australia 0011 44 2398 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2398 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2398 xxxxxx
Cuba 119 44 2398 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2398 xxxxxx
Local Number Format 02398 xxxxxx

FAQ: 02398

Q: Where is telephone area code 02398 located?

A: The dialing area code 02398 is belongs to Southampton 98, Portsmouth 98, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02398?

A: At first, dial aread code which is 02398 and the add rest of the numbers. Example: 02398 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02398?

A: To make an international call with area code 02398, dial country code which is +44 or 0044, area code 2398 and rest of the numbers. Example: +44 2398 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02398 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2398 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2398 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02398 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2398 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2398 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02398 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2398 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2398 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02398 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2398 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2398 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02398 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2398 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2398 xxxxxx

02398 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02398 from 02398 00xxxx to 02398 99xxxx.

02398 00xxxx 02398 01xxxx 02398 02xxxx 02398 03xxxx 02398 04xxxx 02398 05xxxx 02398 06xxxx 02398 07xxxx 02398 08xxxx 02398 09xxxx 02398 10xxxx 02398 11xxxx 02398 12xxxx 02398 13xxxx 02398 14xxxx 02398 15xxxx 02398 16xxxx 02398 17xxxx 02398 18xxxx 02398 19xxxx 02398 20xxxx 02398 21xxxx 02398 22xxxx 02398 23xxxx 02398 24xxxx 02398 25xxxx 02398 26xxxx 02398 27xxxx 02398 28xxxx 02398 29xxxx 02398 30xxxx 02398 31xxxx 02398 32xxxx 02398 33xxxx 02398 34xxxx 02398 35xxxx 02398 36xxxx 02398 37xxxx 02398 38xxxx 02398 39xxxx 02398 40xxxx 02398 41xxxx 02398 42xxxx 02398 43xxxx 02398 44xxxx 02398 45xxxx 02398 46xxxx 02398 47xxxx 02398 48xxxx 02398 49xxxx 02398 50xxxx 02398 51xxxx 02398 52xxxx 02398 53xxxx 02398 54xxxx 02398 55xxxx 02398 56xxxx 02398 57xxxx 02398 58xxxx 02398 59xxxx 02398 60xxxx 02398 61xxxx 02398 62xxxx 02398 63xxxx 02398 64xxxx 02398 65xxxx 02398 66xxxx 02398 67xxxx 02398 68xxxx 02398 69xxxx 02398 70xxxx 02398 71xxxx 02398 72xxxx 02398 73xxxx 02398 74xxxx 02398 75xxxx 02398 76xxxx 02398 77xxxx 02398 78xxxx 02398 79xxxx 02398 80xxxx 02398 81xxxx 02398 82xxxx 02398 83xxxx 02398 84xxxx 02398 85xxxx 02398 86xxxx 02398 87xxxx 02398 88xxxx 02398 89xxxx 02398 90xxxx 02398 91xxxx 02398 92xxxx 02398 93xxxx 02398 94xxxx 02398 95xxxx 02398 96xxxx 02398 97xxxx 02398 98xxxx 02398 99xxxx