UK Area Dialing Code 02399

02399

Where is area code 02399 in uk?

Southampton 99

Portsmouth 99

Information About Area Code 02399

Area Code 02399
Covered Area

Southampton 99

Portsmouth 99

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2399 xxxxxx
Australia 0011 44 2399 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2399 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2399 xxxxxx
Cuba 119 44 2399 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2399 xxxxxx
Local Number Format 02399 xxxxxx

FAQ: 02399

Q: Where is telephone area code 02399 located?

A: The dialing area code 02399 is belongs to Southampton 99, Portsmouth 99, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02399?

A: At first, dial aread code which is 02399 and the add rest of the numbers. Example: 02399 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02399?

A: To make an international call with area code 02399, dial country code which is +44 or 0044, area code 2399 and rest of the numbers. Example: +44 2399 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02399 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2399 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2399 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02399 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2399 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2399 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02399 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2399 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2399 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02399 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2399 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2399 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02399 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2399 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2399 xxxxxx

02399 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02399 from 02399 00xxxx to 02399 99xxxx.

02399 00xxxx 02399 01xxxx 02399 02xxxx 02399 03xxxx 02399 04xxxx 02399 05xxxx 02399 06xxxx 02399 07xxxx 02399 08xxxx 02399 09xxxx 02399 10xxxx 02399 11xxxx 02399 12xxxx 02399 13xxxx 02399 14xxxx 02399 15xxxx 02399 16xxxx 02399 17xxxx 02399 18xxxx 02399 19xxxx 02399 20xxxx 02399 21xxxx 02399 22xxxx 02399 23xxxx 02399 24xxxx 02399 25xxxx 02399 26xxxx 02399 27xxxx 02399 28xxxx 02399 29xxxx 02399 30xxxx 02399 31xxxx 02399 32xxxx 02399 33xxxx 02399 34xxxx 02399 35xxxx 02399 36xxxx 02399 37xxxx 02399 38xxxx 02399 39xxxx 02399 40xxxx 02399 41xxxx 02399 42xxxx 02399 43xxxx 02399 44xxxx 02399 45xxxx 02399 46xxxx 02399 47xxxx 02399 48xxxx 02399 49xxxx 02399 50xxxx 02399 51xxxx 02399 52xxxx 02399 53xxxx 02399 54xxxx 02399 55xxxx 02399 56xxxx 02399 57xxxx 02399 58xxxx 02399 59xxxx 02399 60xxxx 02399 61xxxx 02399 62xxxx 02399 63xxxx 02399 64xxxx 02399 65xxxx 02399 66xxxx 02399 67xxxx 02399 68xxxx 02399 69xxxx 02399 70xxxx 02399 71xxxx 02399 72xxxx 02399 73xxxx 02399 74xxxx 02399 75xxxx 02399 76xxxx 02399 77xxxx 02399 78xxxx 02399 79xxxx 02399 80xxxx 02399 81xxxx 02399 82xxxx 02399 83xxxx 02399 84xxxx 02399 85xxxx 02399 86xxxx 02399 87xxxx 02399 88xxxx 02399 89xxxx 02399 90xxxx 02399 91xxxx 02399 92xxxx 02399 93xxxx 02399 94xxxx 02399 95xxxx 02399 96xxxx 02399 97xxxx 02399 98xxxx 02399 99xxxx